Purpose

El propòsit d'aquest curs és permetre a l'alumne ampliar els seus coneixements en disseny mecànic augmentant els seus coneixements de SolidWorks i la implementació dels seus dissenys a través del prototipatge en impressió 3D.

Objectius

L'objectiu del curs és dotar a l'alumnat d'un nivell avançat en l'ús d'un programa essencial en el camp del disseny mecànic així com del coneixement d'una tecnologia de fabricació digital com és la impressió 3D.

Who is this course for?

Està dirigit a perfils la formació o l'experiència dels quals laboral vagi lligada a sectors com el disseny industrial o l'enginyeria i vulguin millorar el seu nivell en l'ús del programa SolidWorks i aprendre a prototipar amb la impressió 3D.

*Coneixements de SolidWorks. Es necessiten habilitats bàsiques de maneig amb l'ordinador en entorn Windows i coneixements previs de l'ús d'eines CAD per a la realització d'aquest curs. Important haver realitzat el curs de SolidWorks bàsic en les nostres instal·lacions.

  Sol·licitud d'informació
  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

  Requisits d’accés

  a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.

  b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d'ocupació en els seus períodes de suspensió d'ocupació.

  c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte d'altri incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

  d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

  e) El personal al servei de les administracions públiques o sector públic.

  f) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquestes gestionin fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla.

  Informació addicional

  En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

  Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

  “Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19”

  Com formalitzar la inscripció

  Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació:
  Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l'Annex 1

  Si estàs en actiu:

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l'última nòmina íntegrament on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de l'empresa
  • Curriculum vitae

  Si ets autònom (freelance):

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms
  • Curriculum vitae

  Si ets desocupat:

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d'inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
  • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el Núm. d'afiliació a la Seguretat Social
  • Curriculum vitae

  Si ets treballador de l'Administració o entitat pública:

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l'última nòmina íntegrament on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de l'empresa
  • Curriculum vitae