Cluster MAV

El projecte consisteix a desenvolupar un procés sistematitzat per a la fabricació de solucions avançades i personalitzades amb silicona. Desenvolupament experimental de prototips de silicona mitjançant la tecnologia d'impressió 3D, per a fabricar nous productes d'alt valor afegit que possibilitin la diversificació de portafolis de solucions dels membres del Clúster MAV amb l'entrada a nous nínxols de mercat. El projecte engloba dues fases principals: 1. Estudi de viabilitat: estudiar i analitzar la viabilitat tècnica del procés d'impressió 3D per silicones. 2. Procés sistematitzat per la impressió 3D de components siliconats industrials.

Participants: Clúster de Materials Avançats (Clúster MAV); Venair, CIM UPC.