Purpose

El domini del programari KeyShot pren sentit en un entorn professional on cada vegada és més important impactar i convèncer, amb l'objectiu d'aportar un estil diferenciador com a valor afegit.

En aquest sentit, exposar de manera visual un producte simulant el seu entorn i comportament i facilitant la transmissió del concepte, qualitat i beneficis del producte, és essencial per a la industrialització d'un producte.

Per això, aquest curs té la missió de transmetre els coneixements necessaris per a crear renders, tant estàtics com animats, de gran qualitat amb el programari KeyShot, per tal de fer presentacions de producte amb més valor.

Who is this course for?

Aquesta formació està especialment orientada a professionals, tant per compte propi (autònoms) com a aliena (assalariats), que tinguin els seus àmbits d'aplicació en sectors com l'enginyeria mecànica, l'enginyeria de producte o l'enginyeria industrial.

No obstant això, també està dirigida a tots els professionals del disseny d'altres àmbits que vulguin realitzar presentacions realistes i/o estètiques de productes finals.

  Sol·licitud d'informació
  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

  Requisits d’accés

  El curs està dirigit a totes les persones interessades en la matèria, sigui amb caràcter personal o professional, que compleixin amb algun d'aquests requisits:

  • Les persones treballadores assalariades que prestin els seus serveis en empreses privades que cotitzin en la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.
  • Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontínues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d'ocupació en els períodes de suspensió d'ocupació.
  • Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte d'altri incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el de la mar i a aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per a formació professional.
  • Les persones treballadores que es trobin en situació de suspensió de contracte o de reducció de jornada a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació basat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vinculades a la Covid-19.

  Sent prioritàries:

  • Les persones treballadores ocupades pertanyents als col·lectius següents: persones treballadores de petites i mitjanes empreses, dones, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, majors de 45 anys, persones treballadores amb baixa qualificació i persones amb discapacitat.
  • Les persones en l'atur, pertanyents als col·lectius següents: dones, joves, persones amb discapacitat, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, de llarga durada, majors de 45 anys i persones en risc d'exclusió social, d'acord amb el que es preveu en cada cas per les prioritats establertes en la política nacional d'ocupació i en l'Estratègia Europea d'Ocupació.
  • Les persones cuidadores no professionals que atenen persones en situació de dependència.

  Informació addicional

  En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

  Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

   

  Com formalitzar la inscripció

  Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació

  Omplir i adjuntar al formulari d'inscripció l’Annex 1 

  1. Si estàs en actiu:
   • Fotocòpia del DNI en vigor
   • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa
   • Curriculum vitae
  2. Si ets autònom (freelance):
   • Fotocòpia del DNI en vigor
   • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms
   • Curriculum vitae
  3. Si estàs a l’atur:
   • Fotocòpia del DNI en vigor
   • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
   • Document Fotocòpia d’algun on es pugui apreciar el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
   • Curriculum vitae