Sol·licitud
d’admissió

Entrevista
pre-admissió

Avaluació
i resolució

Formalització
de la matrícula

Sol·licitud d’admissió

Els cursos estan dissenyats per a professionals amb titulació universitària: llicenciats, diplomats, enginyers superiors i tècnics. En cas de no disposar de titulació universitària, és possible accedir al programa acreditant experiència professional en l'àmbit de l'aplicació dels cursos.

Per poder ser admesos, és necessari emplenar el següent formulari de Sol·licitud d'Admissió i adjuntar els documents requerits:

Sol·licitud d’admissió

Dades personals
Dades acadèmiques / professionals
Última experiència laboral
Adjuntar

Per a visualitzar i poder completar el formulari de sol·licitud d'admissió, és necessari obrir aquesta secció des d'un ordinador de sobre taula o una tauleta.

Estudi del perfil del sol·licitant

Per poder garantir el correcte desenvolupament dels cursos i l'aprofitament dels mateixos per part de l'alumne, serà molt important avaluar el perfil de cadascun dels sol·licitants d'una manera personal.

Entrevista pre-admissió

Després de la recepció de la sol·licitud d'admissió, el director del màster o postgrau corresponent concertarà una entrevista personal amb l'alumne sol·licitant. En alguns casos pot ser necessari realitzar alguna prova de nivell complementària.

D'aquesta manera serà capaç de comprovar l'adequació del curs a les necessitats i capacitats de l'estudiant.

Avaluació i resolució

Després de l'entrevista amb el director, el comitè d'avaluació estudiarà el perfil del candidat així com l'expedient complet del mateix.

El comitè d'admissions analitza la documentació aportada pel candidat i el resultat de l'entrevista, i comprova i comunica al candidat l'adequació als requisits del programa.

Procés de matriculació

La matrícula es pot formalitzar a partir del moment en què es comunica oficialment l'admissió, tenint en compte que les places són limitades i que s'adjudiquen segons l'ordre d'inscripció.

Per formalitzar la matrícula és necessari:

1. Haver superat el procés d'admissió.

2. Fer la inscripció efectuant el pagament segons la modalitat de pagament triada del Màster i Postgrau, i enviar a l'adreça electrònica masters@fundaciocim.org la documentació següent:

  • Fotografia tipus carnet en color.
  • Fotocòpia del DNI o NIE.
  • Fotocòpia de l'últim títol acadèmic obtingut del resguard de sol·licitud del títol.
  • Fotocòpia d'un document on aparegui (nom del titular/número de compte) per la domiciliació del pagament.
  • Full de Forma de Pagament signat i emplenat segons sigui particular o empresa.

Modalitat de pagament

Pagament directe o al comptat

Abonant l'import total del màster o postgrau en el moment de realitzar la matrícula, l'alumne gaudirà d'un 5% de descompte.

5% de descompte

Pagament estàndard

L'import total s'abonarà en tres pagaments:

15% En el moment de realitzar la reserva

35% El dia d'inici de les classes

50% 90 dies després de l'inici del curs

Pagament fraccionat

Abonant l'import total* en pagaments fraccionats:

Postgraus: 5 pagaments en cinc mesos

Màsters: 10 pagaments en deu mesos

*L'alumne haurà d'abonar un 5% de comissió respecte a l'import total de la matrícula en el moment de fer la reserva