El Patronat

El patronat exerceix les seves funcions de govern i direcció de la Fundació de forma col·legiada i mitjançant l'adopció dels acords pertinents en cada cas. ( art. 18 Estatuts de la Fundació Centre CIM 25/04/2013).

Enric Fossas Colet


President del Patronat
(Rector de la UPC)

Esther Real S.


Vicepresidenta del Patronat
(Vicerectora de Transferència del Coneixement)

Neus Consul Porras


Vocal del Patronat
(Directora de l'ETSEIB- UPC)

Alvar Vinacua Pla


Vocal del Patronat
(Conseller Delegat de UPCnet)

Jordi Romeu Garbi


Vocal del Patronat
(Director del Departament d'Enginyeria Mecànica)

Sebastià Vila Marta


Vocal del Patronat
(Delegat del Rector per a la Política TIC)

Jaume Canadés B.


Secretari del Patronat
(Secretari del Patronat)

La Comissió Delegada

El Ple del Patronat de la Fundació podrà delegar, mitjançant acord, la totalitat de les seves funcions, a excepció d'aquelles que, mitjançant els presents estatuts o per disposició legal siguin indelegables .  (art. 22 Estatutos de la Fundació Centre CIM).

Francesc Roure Fernández


President de la Comissió Delegada
(Director del Lerma-UPC)

Esther Real Saladrigas


Vocal de la Comissió Delegada
(Vicerectora de Transferència del Coneixement)

Carles Riba Romeva


Vocal de la Comissió Delegada
(Director del CDEI-UPC)

Lluís Solano Albajes


Vocal de la Comissió Delegada
(Subdirector de la ETSEIB-UPC)

Sebastià Vila Marta


Vocal de la Comissió Delegada
(Delegat del Rector per a la Política TIC)