Propòsit

L’ús de la tecnologia Internet of Things a la industria està cada vegada més estès i la seva quota d’ús va augmentant de manera progressiva com a font d’informació dels nostres processos i serveis per la millora i l’aprenentatge continus. 

El propòsit del curs és explicar l’Internet de les coses (IIoT) en el marc i la utilització empresarial. Així obtenir una visió global d’aquesta tecnologia amb un curs pràctic-teòric on es treballaran les eines i tècniques de IoT per a la captura, visualització i emmagatzematge de dades.

 

Objectius

Oferir una descripció general dels diferents aspectes necessaris perquè la persona participant pugui entendre les implicacions d’Internet de les coses (IoT) a les empreses, així com en els seus processos i en els seus models de negoci. Durant el curs es desenvoluparan exemples de captura i visualització de dades.

Internet de les coses (IoT) pot permetre conèixer millor el nostre procés, tenir-ne una informació immediata i veraç per millorar la productivitat a la nostra empresa i una historització de dades per aplicar sistemas d’aprenentatge automàtic.

 

A qui va adreçat?

Curs adreçat persones interessades en el món de la connectivitat dels objectes.

 

  Sol·licitud d'informació
  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

  Requisits d’accés

  a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.

  b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d'ocupació en els seus períodes de suspensió d'ocupació.

  c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte d'altri incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

  d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

  e) El personal al servei de les administracions públiques o sector públic.

  f) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquestes gestionin fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla.

  Informació addicional

  En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

  Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

  “Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19”

  Com formalitzar la inscripció

  Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació:
  Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l'Annex 1

  Si estàs en actiu:

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l'última nòmina íntegrament on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de l'empresa
  • Curriculum vitae

  Si ets autònom (freelance):

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms
  • Curriculum vitae

  Si ets desocupat:

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d'inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
  • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el Núm. d'afiliació a la Seguretat Social
  • Curriculum vitae

  Si ets treballador de l'Administració o entitat pública:

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l'última nòmina íntegrament on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de l'empresa
  • Curriculum vitae