Propòsit

El propòsit del curs és que l'alumne conegui els principis de funcionament de la robòtica aplicada en l'àmbit industrial i concretament a l'entorn de la fabricació mecànica. L'ús de la robòtica en l'àmbit industrial està àmpliament estès i la seva quota d'ús va augmentant de forma contínua. L'alumne aprendrà a parametritzar i programar el funcionament del robot i readaptar el seu funcionament a l'entorn de producció existent. 

Objectius

L'objectiu principal del curs és adquirir coneixements sobre el funcionament i utilització de robots en l'àmbit industrial, de tal manera que el treballador entengui el funcionament d'aquests elements i sigui capaç de configurar-los o realitzar canvis en els programes per a adaptar el seu funcionament a l'entorn productiu en el qual estan treballant.

A qui va adreçat?

Està orientat a professionals de l'entorn de fabricació mecànica i enginyers elèctrics i/o mecànics que vulguin introduir-se en el funcionament d'aquestes noves tecnologies en l'àmbit de la producció industrial.

Sol·licitud d'informació
Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Requisits d’accés

El curs està dirigit a totes les persones interessades en la matèria, sigui amb caràcter personal o professional, que compleixin amb algun d'aquests requisits:

 • Les persones treballadores assalariades que prestin els seus serveis en empreses privades que cotitzin en la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.
 • Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontínues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d'ocupació en els períodes de suspensió d'ocupació.
 • Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte d'altri incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el de la mar i a aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per a formació professional.
 • Les persones treballadores que es trobin en situació de suspensió de contracte o de reducció de jornada a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació basat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vinculades a la Covid-19.

Sent prioritàries:

 • Les persones treballadores ocupades pertanyents als col·lectius següents: persones treballadores de petites i mitjanes empreses, dones, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, majors de 45 anys, persones treballadores amb baixa qualificació i persones amb discapacitat.
 • Les persones en l'atur, pertanyents als col·lectius següents: dones, joves, persones amb discapacitat, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, de llarga durada, majors de 45 anys i persones en risc d'exclusió social, d'acord amb el que es preveu en cada cas per les prioritats establertes en la política nacional d'ocupació i en l'Estratègia Europea d'Ocupació.
 • Les persones cuidadores no professionals que atenen persones en situació de dependència.

Informació addicional

En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

 

Com formalitzar la inscripció

Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació

Omplir i adjuntar al formulari d'inscripció l’Annex 1 

 1. Si estàs en actiu:
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa
  • Curriculum vitae
 2. Si ets autònom (freelance):
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms
  • Curriculum vitae
 3. Si estàs a l’atur:
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
  • Document Fotocòpia d’algun on es pugui apreciar el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social
  • Curriculum vitae