Edició: Març 2019
Duració
450h
Inici - Fi
08/03/2019 - 07/2020
Horari
Dv 16h-21h, Ds 9h-14h, un Dt al mes 18:30h-21:30h
Crèdits
60 crèdits ECTS
Titulació
CIM UPC
Matrícula
8.950€

Propòsit

Les diferents fases del procés constructiu tradicional en l’edificació estan evolucionant i reorganitzant-se gràcies a l’aparició de les noves eines de modelatge i gestió de la informació. Actualment, la discontinuïtat de les fases d’un projecte provoca una manca de coordinació entre els actors involucrats, fet que es tradueix en un sobrecost afegit.

El canvi de tendència en el marc legal –Declaració del BIM Summit 2016- ens obligarà a implicar a tots els actors que participen de la creació d’un projecte d’edificació, fet que ens permetrà optimitzar certs processos implícits dins aquest projecte.

Per a la realització d'aquest màster són necessaris coneixements bàsics de Revit. Per aquest motiu, oferim un curs intensiu d'anivellació, previ a l'inici del màster i sense cap cost per a l'alumne.

Beneficis

En finalitzar el curs, els participants seran capaços de:

  • Conèixer i utilitzar el software Revit en les seves disciplines
  • Treballar en un entorn Revit/BIM d’una manera eficient
  • Interoperar amb models creats amb altres plataformes mitjançant IFC
  • Gestionar la producció BIM basada en entorn Revit de despatxos professionals

Ús de llicències PRESTO per a la gestió de costos de models BIM (mòdul 5D-Medicions i pressupost). Llicències cedides per RIB SPAIN pel desenvolupament de la formació.​

A qui va adreçat?

Aquest màster està orientat a professionals tècnics i superiors com arquitectes, enginyers i d’altres professionals del sector de la construcció que desitgin especialitzar-se en l’ús d’Autodesk Revit i el seu entorn, per tal d’aprofundir en la seva capacitat d’optimització de processos en les diferents fases que engloba el món de l’edificació. 

Sortides professionals: Modelador Revit (3 disciplines), Revit manager, Revit coordinator, arquitecte especialista en Revit, enginyer especialista en Revit, consultor/formador Revit (Revit consultant/trainer), desenvolupador de famílies, Revit specialist.

Sol·licitud d'informació
Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Continguts

Equip docent

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Director

Antoni Caballero i Mestres

Director del Máster.

Máster Universitari en Edificació, UPC. Professor titular del Departament de Construccions Arquitectòniques II, UPC.

Arquitecte Tècnic per la UPC Director del Laboratori d'Edificació Sostenible de EPSEB-UPC, Docent de Gestió de Projectes en diferent Màster de la UPC. Ha estat Coordinador Acadèmic del Programa de Màster Project Manager en Edificació, UPC, i Docent del programa de Màster Universitari de Sostenibilitat, Institut de Sostenibilitat, UPC

Codirectors

OUA Advisors
Grifols Engineering
PGI Engineering
COMSA Corporación

Màsters relacionats

Sol·licitud
d’admissió

Entrevista
pre-admissió

Avaluació
i resolució

Formalització
de la matrícula

Sol·licitud d’admissió

Els cursos estan dissenyats per a professionals amb titulació universitària: llicenciats, diplomats, enginyers superiors i tècnics. En cas de no disposar de titulació universitària, és possible accedir al programa acreditant experiència professional en l'àmbit de l'aplicació dels cursos.

Per poder ser admesos, és necessari emplenar el següent formulari de Sol·licitud d'Admissió i adjuntar els documents requerits:

Sol·licitud d’admissió

Dades personals
Dades acadèmiques / professionals
Última experiència laboral
Adjuntar

Per a visualitzar i poder completar el formulari de sol·licitud d'admissió, és necessari obrir aquesta secció des d'un ordinador de sobre taula o una tauleta.

Estudi del perfil del sol·licitant

Per poder garantir el correcte desenvolupament dels cursos i l'aprofitament dels mateixos per part de l'alumne, serà molt important avaluar el perfil de cadascun dels sol·licitants d'una manera personal.

Entrevista pre-admissió

Després de la recepció de la sol·licitud d'admissió, el director del màster o postgrau corresponent concertarà una entrevista personal amb l'alumne sol·licitant. En alguns casos pot ser necessari realitzar alguna prova de nivell complementària.

D'aquesta manera serà capaç de comprovar l'adequació del curs a les necessitats i capacitats de l'estudiant.

Avaluació i resolució

Després de l'entrevista amb el director, el comitè d'avaluació estudiarà el perfil del candidat així com l'expedient complet del mateix.

El comitè d'admissions analitza la documentació aportada pel candidat i el resultat de l'entrevista, i comprova i comunica al candidat l'adequació als requisits del programa.

Procés de matriculació

La matrícula es pot formalitzar a partir del moment en què es comunica oficialment l'admissió, tenint en compte que les places són limitades i que s'adjudiquen segons l'ordre d'inscripció.

Per formalitzar la matrícula és necessari:

1. Haver superat el procés d'admissió.

2. Fer la inscripció efectuant el pagament segons la modalitat de pagament triada del Màster i Postgrau, i enviar a l'adreça electrònica masters@fundaciocim.org la documentació següent:

  • Fotografia tipus carnet en color.
  • Fotocòpia del DNI o NIE.
  • Fotocòpia de l'últim títol acadèmic obtingut del resguard de sol·licitud del títol.
  • Fotocòpia d'un document on aparegui (nom del titular/número de compte) per la domiciliació del pagament.
  • Full de Forma de Pagament signat i emplenat segons sigui particular o empresa.

Modalitat de pagament

Pagament directe o al comptat

Abonant l'import total del màster o postgrau en el moment de realitzar la matrícula, l'alumne gaudirà d'un 5% de descompte.

5% de descompte

Pagament estàndard

L'import total s'abonarà en tres pagaments:

15% En el moment de realitzar la reserva

35% El dia d'inici de les classes

50% 90 dies després de l'inici del curs

Pagament fraccionat

Abonant l'import total* en pagaments fraccionats:

Postgraus: 5 pagaments en cinc mesos

Màsters: 10 pagaments en deu mesos

*L'alumne haurà d'abonar un 5% de comissió respecte a l'import total de la matrícula en el moment de fer la reserva