Programa de
Màster i Postgrau
Cursos d'Especialització
en Disseny 3D
FOAP 2018/19:
Formació Ocupacional

Màster i Postgrau

Formació amb un valor d’ús immediat al món laboral basada en tres eixos: el coneixement de professionals experimentats, l’aprenentatge a través de projectes reals i l’ús d’instal·lacions preparades per a simulacions i pràctiques

Producte i procés
Automatització i robòtica
Gestió de la producció
Edificació i construcció
Fabricació i prototipatge

Propòsit

El màster CIME (Computer Integrated Manufacturing and Engineering) té com a objectiu preparar professionals – gestors i tècnics– en les diferents tecnologies d’enginyeria de producte i de fabricació assistides per ordinador, per que siguin capaços d’aconseguir millores substancials en els seus productes i també d’implementar i/o d’optimitzar els seus processos de fabricació associats.

Avui dia, el desenvolupament i la fabricació de productes no és possible sense una gestió integral del disseny, desenvolupament i producció fent ús intensiu d’eines assistides per ordinador, que possibiliti de manera efectiva els processos d’innovació. El màster CIME conjuga la utilització de mitjans tècnics amb metodologies més efectives per tal de materialitzar productes guanyadors a les empreses, tot tenint en compte els paradigmes actuals de desenvolupament avançat de producte, indústria connectada i indústria 4.0.

 

Propòsit

L'objectiu del Màster DEDP és facilitar als alumnes els coneixements i habilitats necessàries per a ser capaços de realitzar, representar i transmetre les diferents etapes d'obtenció i aprovació d'un projecte, des de la definició del concepte, les especificacions, el disseny conceptual i, finalment, el disseny de detall fins a la imatge foto realista.

En un context innovador i altament competitiu és imprescindible que els professionals es diferenciïn de la seva competència. Per això, és de vital importància assimilar i dominar diferents eines CAD/CAE, aprendre a definir correctament el producte i a desenvolupar-lo de la forma més senzilla, òptima, eficaç, resolutiva i econòmica possible.

Així doncs, per donar resposta a les necessitats dels diferents tipus de clients del mercat i garantir l'èxit en el desenvolupament de projectes, caldrà posar en pràctica les tècniques de gestió, planificació i representació gràfica més adients en cada cas, conèixer les últimes tecnologies presents en la indústria, i així poder aportar productes amb valor afegit que els faci molt més competitius.

Propòsit

El màster DEFAM (Design and Engineering for Additive Manufacturing) pren el seu sentit en un entorn on la fabricació es basa en la digitalització de tot el cicle de desenvolupament i industrialització dels productes que consumim. La digitalització de la matèria conduirà tots els processos productius, sent aquest un aspecte essencial del nou paradigma de la Indústria 4.0. Els avantatges de la Fabricació Additiva, també coneguda com a impressió 3D, suposen un canvi de les regles de joc en permetre el pas directe dels bits als àtoms; tant a nivell d’abordar el disseny de productes i processos com de model empresarial. Ja no es fabricaran productes, es produiran solucions.

Detallant els avantatges del pas directe d’un fitxer CAD a la realitat, sovint se cita la customització dels productes per a cada usuari, portant al límit el concepte de fabricació flexible fent sèries unitàries. Però hi ha d’altres de molt significatives, com és l’absoluta llibertat de disseny, que s’aprofita per a un acoblament total del disseny a la funció del producte sense restriccions de fabricació, o per a materialitzar formes ultraalleugerides amb resistències i rigideses millorades. La disponibilitat creixent de tecnologies i materials que avui permet aquesta tecnologia, fa que absolutament cap sector industrial pugui obviar-ne la incorporació a la cadena de valor, ja sigui aplicant-la per accelerar el cicle de disseny (Rapid Prototyping), a la seva utilització per obtenir els medis productius (Rapid Tooling) o a l’efectiva producció de productes comercialitzables (Rapid Manufacturing).

Propòsit

El creixement que s'ha produït en la capacitat de càlcul dels ordinadors ha anat acompanyat d'un gran desenvolupament dels programes de simulació, aportant-los versatilitat i senzillesa d'ús. Això ha permès introduir l'enginyeria assistida per ordinador (CAE) a la majoria de processos de desenvolupament de nous productes, fins al punt de ser-ne part indispensable. L'ús d'aquesta eina permet reduir el temps de disseny i, alhora, millorar les característiques del producte obtingut mitjançant la seva optimització. Els assajos reals han estat substituïts, en bona part, per simulacions numèriques, i els prototips físics han quedat emmarcats en la fase final del disseny.

La gran varietat i les enormes possibilitats de la simulació fan que el camp d'aplicació sigui immens: des de les més habituals simulacions estructurals, fins a la modelització de complexos sistemes multi físics, passant pels assajos de fatiga, anàlisi modals, simulacions termomecàniques o estudis fluidodinàmics, i és pel gran ventall de possibilitats que es necessita una alta formació i qualificació del personal per poder obtenir resultats fiables.

Propòsit

L’Enginyeria de processos de fabricació té com a missió dissenyar i seleccionar els elements productius òptims per a una determinada aplicació productiva, amb els objectius següents: minimitzar els costos, reduir els temps de producció i posada en marxa, millorar la qualitat i, sobretot, augmentar-ne la productivitat.

En l’entorn industrial actual, cada vegada pren més importància la millora de l’eficiència de les instal·lacions i de la cadena de valor dels productes. En aquest entorn integral de disseny, que té en compte l’enginyeria de processos, es fa necessari disposar d’eines computacionals de suport al procés productiu, a fi de reduir el cost de producció i accelerar l’inici de la cadena de manufactura dels productes.

Per aquests motius, al llarg del curs es presenten i s’introdueixen els processos i sistemes de fabricació més utilitzats a la indústria, es mostren i s’utilitzen les tècniques punteres d’actualitat en l’àmbit de la fabricació assistida per ordinador i de la indústria connectada i 4.0, es fa èmfasi en els els punts claus per dur a terme processos d’industrialització i s’introdueixen i es posen en pràctica les principals eines de Lean Manufacturing; tot proporcionant les eines de gestió necessàries per la millora contínua en les nostres plantes productives.

Propòsit

En la creació de productes apareixen dos paradigmes nous: el disseny col·laboratiu i l'aplicació de tecnologies PLM-PDM (Product Life cycle Management - Product Data Management), que van més enllà del disseny tridimensional per incloure tot allò que fa referència a la seva creació, gestió, producció, control de versions i transmissió de dades a altres departaments de l'entitat.

Les empreses han d'estar preparades pel disseny dels productes amb eines de desenvolupament de producte assistit per ordinador com a suport instrumental, per reduir el cicle de disseny i per poder donar sortida ràpida als seus productes al mercat.

Es tracta d'assolir experiència i professionalitat sobre les capacitats i metodologies de disseny aplicades a desenvolupament de productes. Els sistemes CAD 3D són l'eina actual de suport en el desenvolupament industrial, i el seu domini és un bagatge imprescindible per a qualsevol tècnic o responsable de projectes.

Propòsit

Els departaments de les grans empreses sempre estan sotmesos a grans exigències de productivitat: han de treure el màxim rendiment dels recursos disponibles. En el cas del desenvolupament de productes i d’R+D+i, cal dissenyar un producte innovador de qualitat amb el mínim cost i temps possibles.

En aquest postgrau, es tractaran temes de definició, planificació,  i direcció de projectes, tant de recerca, els pròpiament anomenats projectes d’R+D, com l’execució, control econòmic i tècnic, i gestió d’equips de desenvolupament de projectes.

El seu propòsit és capacitar els participants per combinar aquestes metodologies i procediments per tal de poder desenvolupar productes, projectes i, fins i tot, empreses noves en les millors  condicions per aconseguir reduir els riscos associats a la seva viabilitat.

 

Propòsit

La impressió 3D, que va començar com un servei de prototipat, continua revolucionant el món dels processos de disseny i s’aferma ara en els productius. Cada vegada són més les empreses que utilitzen aquesta tecnologia en algun punt del seu procés de desenvolupament de nous productes i ara es pregunten si poden portar-la més enllà, és a dir aplicar la Fabricació Additiva per fer Rapid Manufacturing (FARM) tot obtenint productes finals vàlids per a ser comercialitzats. La resposta per a moltes categories és afirmativa, donat que aporta molts avantatges.

En primer lloc, l’ús de la impressió 3D elimina la necessitat de despeses inicials en utillatges, motlles o matrius. A més, la seva implantació eliminarà els magatzems físics, transformant-los en magatzems digitals. Donada la flexibilitat que aporta, l’adopció d’aquesta tecnologia permet que costi el mateix fabricar una peça que mil, facilitant la customització massiva. Finalment, la impressió 3D elimina moltes de les restriccions geomètriques que tenen altres processos productius, permetent l’optimització geomètrica on amb el mínim pes s’obtenen les màximes capacitats de rigidesa i/o resistència.

Propòsit

Per poder competir en un món globalitzat, les empreses innovadores es troben amb molts reptes i dificultats, però els més importants són el temps excessiu que s’utilitza en el desenvolupament de nous productes i la dificultat de crear valor en els nous productes, innovant tant de forma incremental com disruptiva.

Aquests problemes se superen mitjançant l’enginyeria concurrent (Postgrau DPAO) i l’aplicació intensiva de la Fabricació Additiva per a Rapid Prototyping (FARP), que proporciona a les empreses un mètode per treballar amb el disseny físicament d’una manera gairebé immediata, retallant setmanes, o fins i tot mesos, al cicle de desenvolupament d’un producte. A la vegada, es fa viable iterar cicles de millora en un temps limitat, resultant-ne increments de valor afegit impensables d’altra manera i que són la clau de la competitivitat present i futura de les empreses.

Propòsit

Cada vegada més, per impactar i convèncer als clients potencials d'una empresa, no n'hi ha prou amb demostrar coneixements sobre el producte que es dissenya. Cal despertar un especial interès que representi un estil diferenciador del de la nostra competència presentant els dissenys de forma atractiva i curosa.

Exposar de forma visual un producte, simulant el seu entorn i comportament a través d'imatges i vídeos, permet transmetre el concepte, qualitats i beneficis del producte, i possibilita la comprensió directa per part del client, un avantatge decisiu a l'hora d'assegurar l'entrada d'un producte al mercat.

Així doncs, per tal de ser més persuasius i comunicar eficientment l'objectiu final d'un producte, caldrà adaptar i contextualitzar-ne la representació aplicant les eines i recursos que, durant les diferents etapes de desenvolupament, permetin millorar la comunicació a través del disseny gràfic i estructural, tenint en compte el seu ús final i les expectatives del client.

Propòsit

El coneixement dels sistemes de CAD més potents i implantats a la indústria és un dels trets indispensables que permeten als professionals incorporar-se a oficines tècniques d'R+D+I.

L'habilitat d'expressar-se amb eines CAD es essencial per a enginyers i dissenyadors que participen en projectes de desenvolupament de producte durant totes i cadascuna de les fases d'aquest procés. Els sistemes de CAD han estat plenament assumits pel mercat, especialment en els sectors industrials més dinàmics, com ara l'aeronàutic, el ferroviari o l'automoció. Les PIME no en són una excepció, ja que la innovació és també un factor clau de supervivència.

En definitiva, la finalitat d'aquest postgrau és la de capacitar els participants per utilitzar els softwares CAD per a optimitzar el procés creatiu i assegurar la seva viabilitat tècnica.

Propòsit

L’automatització constitueix una font important de competitivitat per a les indústries. Les noves tecnologies permeten simultaniejar l’eficiència en costos amb la flexibilitat de la producció, la qual cosa implica la utilització de les seves eines: dispositius de detecció i accionament, instrumentació especialitzada, autòmats programables, robots, supervisió i control de processos, i sistemes de comunicació industrial locals o remots. És a dir, construir la Indústria 4.0.

La introducció ràpida d’aquestes tecnologies demana als tècnics un esforç constant per actualitzar els seus coneixements en camps molt amplis com són l’electrònica, el control, l’automàtica, la informàtica, la seguretat de la màquina o l’arquitectura de xarxes. Tota una sèrie d’habilitats i coneixements transversals i compartits orientats a l’automatització i la gestió de la informació de processos.

En aquest sentit, els continguts del màster estan dissenyats per transmetre, a més dels coneixements tecnològics actuals, competències i casos pràctics per tenir una visió global del projecte i dels requeriments del client.

Propòsit

En l’automatització d’un sistema de producció es diferencien tres grans blocs: la detecció, el control i l’actuació. Perquè el sistema sigui eficient i eficaç s’observa la importància que tenen la precisió i la robustesa dels dispositius que ens transmeten l’estat de l’entorn i dels que actuen sobre aquest. 

El propòsit és conèixer el funcionament, l’àmbit d’actuació i l’aplicabilitat dels diferents dispositius de detecció i actuació, que permetin avaluar les necessitats per a cada procés, especificar els requeriments i seleccionar i configurar la millor opció.

Al llarg del postgrau es desenvoluparà el projecte de disseny d’una línia automatitzada: des de l’anàlisi del procés, el disseny conceptual de les estacions, la selecció i justificació dels dispositius necessaris per al seu funcionament, fins al cost total i la seva viabilitat.

Propòsit

L’objectiu d’aquest postgrau és dotar als alumnes dels coneixements corresponents a les diferents disciplines relacionades amb la instrumentació, supervisió i control de procés, ja sigui en una part de tot un sistema com al conjunt d’una planta.

El curs es divideix en quatre mòduls que garanteixen el coneixement de les eines de control de riscos industrials o l’aplicació concreta dels coneixements en casos pràctics. El primer mòdul, Instrumentació i Enginyeria, analitza i interpreta la simbologia i els diagrames P&ID. També identifica i selecciona els diferents instruments industrials per a la captura de mesures de procés.

El segon mòdul, anomenat Sistemes de Supervisió i Control, revisa els sistemes de control de processos industrials disponibles al mercat i a l’entorn en les diferents fases de control existents en una planta de procés, des de l’instrument en planta fins al sistema d’històrics. En els mòduls de Control Bàsic i Avançat, es presenten i s’estudien les eines principals i més utilitzades de control industrial.

Propòsit

Cada cop es parla més d'Indústria 4.0 i Internet of Things, i llegim més articles sobre el creixement i els beneficis que aportaran el seu ús i les seves aplicacions a la indústria.

El ràpid desenvolupament de nous protocols de connexió, l’aparició de nous hardwares i la reducció de costos permet formar malles de petits nodes repartits pel procés de producció o en contenidors viatjant pel món. Capturar dades de forma directa, automàtica i contínua en punts que fins ara semblaven impossibles per la ubicació, la connexió i el cost ara ja és un requeriment.

Propòsit

Els sistemes de control programables es troben en constant evolució: el seu maquinari amb major potència de càlcul, tipologies d’entrades i sortides i la connexió amb altres dispositius i altres emplaçaments. La seva programació incorpora entorns gràfics que faciliten l’estructuració i la visió global del projecte. No obstant això, cal estructurar el programa: divisió en funcions, modes de treball, actuació a la màquina...

Les comunicacions industrials permeten l’ampliació del sistema i augmenten la distància i la transparència entre dispositius. Avui, la coexistència de protocols industrials i sistemes del món IP facilita la flexibilitat en l’accés i la ubiqüitat de la informació. 

Aquesta informació pot ser tant local com global, integrant els processos de planta per a la seva coordinació i enllaçant amb sistemes MES i ERP de la indústria. Les tecnologies industrials actuals permeten la transparència i la immediatesa de la informació, la qual cosa difumina la frontera entre empresa i la resta. Aquest fet fa que calgui ser curosos des de l’estructuració d’un programa per PLC fins a l’arquitectura de xarxes locals i la disposició de la informació: a planta o al núvol? Indústria 4.0.

Propòsit

Proporcionar el coneixement de les tecnologies, els sistemes, la metodologia i les eines necessàries per poder liderar i gestionar projectes d’automatització de processos productius industrials.

Amb aquest objectiu es proporciona el coneixement d’una metodologia pròpia de gestió de projectes d’automatització, així com de les eines i coneixements necessaris per a la seva avaluació econòmica i de planificació i per al control de desenvolupament.

De la mateixa manera, s’aporten els coneixements de les tecnologies i sistemes d’alimentació, manutenció, manipulació, seguretat i robòtica necessaris per ser capaços de definir-ne la integració als sistemes productius que es desenvolupen als projectes.

A través de casos plantejats s’analitzarà l’estat inicial del procés per determinar quina pot ser la millor solució davant dels paràmetres de millora requerits pel client i definir la selecció de tipologia de robot o l’automatització del procés, precisant les tecnologies i costos.

Propòsit

Per garantir la continuïtat de les nostres indústries cal un fort i constant procés de millora que simplifiqui i flexibilitzi els processos productius. El desenvolupament de noves estratègies i tècniques en la gestió de fabricació, així com un enfocament més resolutiu i determinant des de la producció, permetran que el nostre teixit productiu pugui assolir nous reptes.

La internacionalització de les nostres empreses és un dels factors clau per a la prosperitat econòmica, essent indispensable enfortir el vincle entre l’estratègia i les operacions per tal de millorar-ne la competitivitat. Tanmateix el sector industrial està demostrant la fortalesa per superar els embats de la crisi recent. És en aquest context on el director de la producció s’ha convertit en una de les principals figures impulsores i catalitzadores del canvi.

El CIM de la UPC ha dissenyat el màster en Direcció de la Producció amb l’objectiu de respondre a les qüestions i reptes exposats que es presenten als professionals del sector industrial.

Propòsit

Els nous reptes que han d’afrontar les nostres empreses manufactureres depenen de la capacitat que tinguin d’integrar els seus processos productius i logístics dins de les cadenes d’aprovisionament. Les supply chain esdevenen cada cop més complexes, ja que han de suportar la pressió de reduir terminis i costos sense minvar la qualitat i seguretat dels seus productes afrontant nous requeriments.

Al mercat global actual són les supply chain les que acaben competint entre si, fins al punt que la rendibilitat de les companyies que les formen dependrà de l’eficàcia de tot el conjunt de la cadena d’aprovisionament. Els professionals vinculats a l’àrea d’operacions són els encarregats de conjugar una nova visió dels processos productius.

Amb el propòsit de donar respostes pràctiques i concretes al context plantejat, el CIM de la UPC ofereix el postgrau en producció integrada en la cadena de subministrament adreçat als professionals que participin directament en la gestió de la producció.

 

Propòsit

La fusió de Lean i Six Sigma defineix un marc estructurat per a la innovació en processos necessari per satisfer la pressió competitiva sobre la producció. Lean Manufacturing defineix un plantejament sistemàtic per tal d’afegir valor des de les operacions, responent a les necessitats dels clients de manera eficient en reduir els malbarataments i costos presents en els processos productius.

Per assolir els beneficis potencials de l’aplicació integrada de Lean Six Sigma, és indispensable redefinir el rol dels comandaments intermedis, els quals hauran de liderar tot el procés com a agents del canvi. El postgrau s’ha dissenyat per donar una resposta pragmàtica a aquest desplegament.

 

Propòsit

Els responsables de la gestió de la producció i, en general, de les operacions industrials responen a un perfil amb una sòlida base tècnica. Tenint en compte els reptes de canvi i eficiència als quals es troben sotmeses les empreses manufactureres, és indubtable que cal reforçar un conjunt complementari de competències en gestió i direcció.

En aquest context el perfil d’un director de producció, d’operacions, industrial o tècnic ha de ser multidisciplinari. Les competències essencials que demana el mercat es poden resumir en les següents:

 • Esperit emprenedor: convertir les idees en accions reals que generin valor per a l’organització.
 • Capacitat de lideratge: assolir els objectius desenvolupant la implicació i talent de l’equip.
 • Creativitat: generar noves idees per resoldre problemes o trobar alternatives.
 • Capacitat de gestió: equilibrar i optimitzar els recursos per assolir els objectius definits.
 • Sensibilitat financera: avaluar la viabilitat de les decisions des d’una perspectiva financera.

 

Propòsit

Les diferents fases del procés constructiu tradicional en l’edificació estan evolucionant i reorganitzant-se gràcies a l’aparició de les noves eines de modelatge i gestió de la informació. Actualment, la discontinuïtat de les fases d’un projecte provoca una manca de coordinació entre els actors involucrats, fet que es tradueix en un sobrecost afegit.

El canvi de tendència en el marc legal –Declaració del BIM Summit 2016- ens obligarà a implicar a tots els actors que participen de la creació d’un projecte d’edificació, fet que ens permetrà optimitzar certs processos implícits dins aquest projecte.

Per a la realització d'aquest màster són necessaris coneixements bàsics de Revit. Per aquest motiu, oferim un curs intensiu d'anivellació, previ a l'inici del màster i sense cap cost per a l'alumne.

Propòsit

El sector de la construcció està immers en dinàmiques ineficients en totes les seves fases, des de la promoció fins a l’explotació de l’edifici, passant pel disseny i fase de construcció entre altres. El principal propòsit d’aquest postgrau és minimitzar l’impacte d’aquestes dinàmiques, dotantla l’alumne de les eines i de la metodologia necessària per portar a terme des del anàlisi previ al disseny de l’edifici fins a un disseny executiu col·laboratiu i posterior gestió de la seva vida útil, mitjançant un model arquitectònic BIM.

Com ho farem? A través de l’eina d’Autodesk Revit i el seu entorn. Construint bases de dades amb representació gràfica, i deixant de banda la representació d’elements sense identitat que tradicionalment ens ha acompanyat i condicionat.

Propòsit

El principal propòsit d’aquest postgrau és entendre la relació i la repercussió que tenen les instal·lacions en el disseny d’un edifici, tant des del punt de vista del confort com des del de l'eficiència energètica.

Entendrem com es fabriquen i construeixen les instal·lacions que donen vida a l’edifici. Aprendrem a utilitzar softwares que permeten analitzar a temps real la repercussió geomètrica, econòmica i energètica de les decisions que es prendran en la fase de disseny i producció virtual.

Propòsit

Constantment apareixen noves eines de disseny, anàlisi i gestió de projectes d’estructures, i es fa impossible conèixer i dominar totes les que ofereix el mercat.

Per això és oportuna una especialització en software i disciplina. En aquest sentit, aquest postgrau aposta per la plataforma Revit per al projecte estructural.

El postgrau s’organitza de manera que l’alumne aprendrà progressivament a modelar, a entendre i gestionar la informació del model virtual, col·laborar amb altres agents implicats i endinsar-se en la recerca per millorar la intervenció en obra.

El propòsit és facilitar als participants els coneixements suficients per poder extreure el màxim profit de les eines informàtiques líders en el sector, posant un èmfasi especial en la col·laboració interdisciplinària i en totes les fases del projecte.

Propòsit

Aquest postgrau dotarà als participants dels recursos adequats pel coneixement d’aquelles tecnologies de prototipatge més emprades en la indústria mitjançant eines CAD, validant l’estètica, la funcionalitat i l’ergonomia del producte.

Es proposa un desenvolupament d’habilitats necessàries perquè l’usuari pugui accedir de manera directa a llocs de treball com a tècnic en prototips, modelista industrial o en una oficina tècnica de producció.

El CIM UPC, centre referent a Europa en fabricació de prototips mitjançant impressió 3D, motlles ràpids i mecanitzat CNC, crea aquest curs per transferir tot el seu coneixement i experiència al teixit industrial mitjançant una formació 100% pràctica.

Les nostres activitats de servei a la indústria i desenvolupament tecnològic ens permeten oferir un programa innovador i proper a la realitat de les empreses basat en tres eixos: el coneixement de professionals altament experimentats, l'aprenentatge a través de projectes reals i l'ús d'instal·lacions preparades per a simulacions i pràctiques.

El resultat és una formació amb un valor d'ús immediat al món laboral dissenyada segons el model de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). La mesura de la càrrega de treball té en compte tant l'assistència com les hores d'estudi, facilitant així el seu reconeixement dins del mercat europeu i afavorint la mobilitat i l'ocupació dels titulats.

Els cursos tenen una orientació professional; no són màsters universitaris, sinó titulacions pròpies reconegudes per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Borsa de treball

La Borsa de Treball ofereix la seva experiència, coneixements i contactes amb empreses líders a l'entorn de la tecnologia per ajudar a gestionar i millorar la vostra carrera professional, facilitant la inserció al món laboral.

Més informació

Mobilitat

Posem al teu abast tota la informació necessària perquè puguis realitzar una estada acadèmica amb nosaltres procedent tant d'una universitat de la Unió Europea com de fora de la Unió Europea.

Més informació

Cursos en disseny CAD

Converteix-te en un professional del Disseny Assistit per Ordinador. Aprèn des dels coneixements més essencials fins als més avançats i descobreix els nostres descomptes per estudiants i persones en situació d’atur.

Propòsit

3Ds Max Design és un software de disseny que comprèn modelat, generació d’escenes i animacions de manera fotorealista. Utilitza modelat poligonal per la generació de volums obtenint formes d’alta complexitat.

La integració del motor de render V-Ray permet crear, aplicar i ajustar la il·luminació i els materials de forma precisa, amb el que aconseguirem dotar de realisme les nostres presentacions de projectes. Les opcions de configuració de V-Ray aconsegueixen elevar exponencialment la qualitat del resultat final, oferint ajustaments precisos que simulen opcions reals.

L’usuari, independentment del seu nivell d’habilitat tècnica, pot realitzar treballs creatius i originals, aproximant el model a la realitat. L’objectiu del curs es garantir l’aprenentatge del programa, com les tècniques de treball més habituals en les empreses mitjançant l’elaboració de diferents casos pràctics.

Propòsit

AutoCAD és un software vectorial bàsic de disseny assistit per ordinador, molt estès a escala mundial, que capacita a qualsevol tècnic per crear i produir dibuixos de forma dinàmica i sense dificultats.

El seu avantatge competitiu és la creació de dibuixos en 2D, ja que pot crear eficaçment plànols tècnics en tots els àmbits: arquitectura, urbanisme, paisatgisme, construcció, restauració, decoració, topografia, cartografia, enginyeria civil, agrònoms, mecànica, electricitat...

Propòsit

Catia V5 aporta els coneixements sobre les tècniques de modelatge paramètric i desenvolupament de producte, a fi d'adaptar-se al canvi tecnològic i facilitar la seva incorporació al món laboral. També reconeix els entorns de treball en disseny 2D-3D paramètric, fent èmfasi en la generació i manipulació de superfícies 3D, entén els sistemes de parametrització en diferents tipologies: plànols sòlids, superfícies lliures… Disposa d'un aprenentatge genèric de tècniques de parametrització de dissenys CAD amb l'ajuda de programaris habituals en les empreses del sector de l'enginyeria. Per a això, de forma complementària s'utilitzarà un dels sistemes CAD més potents implantat en la indústria en l'actualitat: el sistema CATIA-V5.

L'enfocament pedagògic per a l'assimilació d'aquestes tècniques és eminentment pràctic. Malgrat això, l'objectiu del curs no és l'aprenentatge d'un programa sinó adquirir competències en els procediments de concepció tridimensional habituals en la indústria de l'automoció i l'aeronàutica (entre altres).

Propòsit

La multiplataforma EPLAN agilita els processos de fabricació dels productes basats en sistemes integrats d'automatització mitjançant l'ús de les bases de dades centrals, que permeten un estalvi de temps i la minimització d'errors a la planificació i execució dels projectes.

Maneig senzill i resultats ràpids, gràcies a la seva interfície gràfica d'usuari (GUI) basada en Windows. EPLAN resulta un sistema intuïtiu i fàcil d'utilitzar amb un gran ventall de funcions, com la vinculació automàtica entre components o la numeració automàtica de fils, borns i components que permeten als usuaris generar esquemes elèctrics de forma ràpida i senzilla. Amb la disposició d'una àmplia selecció de plantilles, al costat de les biblioteques de símbols i components, s'agilita encara més el treball de disseny.

L'objectiu del curs és aconseguir que l'alumne conegui i sàpiga utilitzar les diferents eines i operacions del programari, centrant-nos en la plataforma EPLAN Electric amb l'objectiu d'aconseguir les competències necessàries per a la realització de projectes d'automatització i conèixer les eines adequades que ens permetin dissenyar i implementar projectes elèctrics d'automatització recolzant-se en el programari EPLAN.

Propòsit

Autodesk Inventor proporciona un conjunt exhaustiu d'eines CAD de mecànica 3D per produir, validar i documentar prototips digitals complets. El model d'Inventor és un prototip digital 3D. El prototip ajuda a visualitzar, simular i analitzar el funcionament d'un producte o una peça en condicions reals abans de la seva fabricació. Això ajuda als fabricants a accelerar l'arribada al mercat utilitzant menys prototips físics i a crear productes més innovadors.

Inventor proporciona un entorn de disseny 3D intuïtiu per crear peces i assemblatges. Els enginyers poden centrar-se en el funcionament d'un disseny per controlar la creació automàtica de components intel·ligents, com a estructures d'acer, maquinària, mecanismes, corretges, engranatges o motlles.

L'objectiu del curs és aconseguir que l'alumne,conegui i sàpiga utilitzar les diferents eines i operacions del programari, amb l'objectiu d'aconseguir les competències necessàries per a la realització detallada del disseny de mecanismes, estructures i motlles.

Propòsit

El Building Information Modeling (BIM) és una metodologia de treball basada en l'ús d'informació coordinada, coherent y computable relativa a les característiques físiques i funcionals d'un edifici o infraestructura. El BIMfacilita la interoperabilitat i la coŀlaboració entre els diferents agents que participen en el fet constructiu, ja que els ofereix una plataforma per a la presa de decisions fonamentada en informació fiable i compartida durant tot el cicle de vida de l'edifici des de la seva concepció fins al seu enderroc.

D'aquesta manera ajuda als professionals de la construcció, tant a enginyers com arquitectes a dissenyar, construir i mantenir edificis amb major qualitat i eficiència.

El BIM no està constret a unes eines determinades però si que precisa de tecnologia adequada per a la construcció de models informàtics que continguin tota la informació de l'edifici. Autodesk Revit és un dels programaris específics per BIM.

Revit és un software que permet a l'usuari dissenyar amb elements de modelització i dibuix paramètric. BIM va més enllà del CAD, ja que permet un disseny basat en objectes intel·ligents i en varies dimensions (1D, 2D, 3D, 4D (temps), 5D (costos), 6D (Facility Management). D'aquesta manera, Revit proveeix una associativitat completa d'ordre bidireccional. Un canvi en qualsevol part del model significa un canvi instantani i automatitzat en tota la documentació associada.

Propòsit

Rhinoceros és un software de disseny en CAD vectorial que permet crear, editar i analitzar corbes i superfícies NURBS, que capacita al usuari a modelar de forma lliure geometries 3D.

Grasshopper és un editor gràfic d’algoritmes que, com a plugin de Rhinoceros , aporta les eines necessàries per a transformar-lo en software paramètric.

Rhinoceros permet desenvolupar projectes des de la fase inicial (disseny conceptual) fins preparar-los per el renderitzat, anàlisis o prototipatge. La rapidesa i alta qualitat de les superfícies creades amb aquest software, el fa indispensable per aquells que s’inicien en el modelat en 3D. Amb la combinació del Grasshopper ens permet desenvolupar projectes més complexes d’una manera mes controlada.

Propòsit

Siemens NX és un software paramètric de disseny mecànic en 3D. És una de les millors solucions per a la creació de producte, ja sigui generant sòlids o superfícies complexes, de manera ràpida i intuïtiva. És una de les millors eines que hi ha al mercat amb una amplia implantació en diferents sectors de l’enginyeria.

Mitjançant una interfície agradable podem combinar mòduls de CAD, CAE i CAM, que permeten dissenyar, analitzar i simular la fabricació del nostre projecte. La integració al PLM de Siemens, TeamCenter, és l’avantatge més competitiva per gestionar el cicle de vida del producte. Aquests avantatges el situen com un dels softwares mes complets i competents.

L’objectiu general del curs és aconseguir que l’alumne reconegui, conegui i sàpiga utilitzar les diferents eines i operacions del software NX, amb l’objectiu d’assolir les competències necessàries per a la realització del disseny de detall del producte.

Aquest software s'imparteix en dues modalitats diferents:

 • Siemens NX Bàsic
 • Siemens NX Avançat

Propòsit

SketchUp és un programa de modelatge 3D basat en la creació de volums mitjançant la composició de malles poligonals. Destinat principalment per a la visualització d’entorns arquitectònics, escenes d’interiorisme, disseny industrial i producte.

Com a complement de SketchUp utilitzem V-Ray, es tracta d’un motor de renderitzat que ens ajuda a la creació d’imatges amb aparença fotorealista, gràcies a la incorporació de materials i l’estudi de la il·luminació. La combinació dels dos programaris permet el modelatge intuïtiu, possibilitant la creació i modificació de volums d’una manera ràpida i eficaç, amb una visualització realista de la escena.

Propòsit

Solidworks és un software CAD paramètric de disseny mecànic en 3D. Amb una àmplia implantació a diferents sectors industrials permet a l’usuari modelar peces i assemblatges de forma intuïtiva, dinàmica i ordenada.

Un dels seus principals avantatges és la capacitat d’accelerar el procés de disseny, passant del concepte o idea inicial a la fase de fabricació obtenint documentació tècnica i informació per la producció de les peces i conjunts creats.

La matricula d’aquest curs, permetrà realitzar un examen per a obtenir el certificat com a professional acreditat CSWA. Degut a l’alt grau de competitivitat en el mercat laboral, aquest certificat ajudarà a justificar el coneixement del domini del software davant de les empreses.

La realització d’aquest curs també permetrà realitzar un examen per a obtenir el certificat com a professional acreditat CSWA. A causa de l’alt grau de competitivitat al mercat laboral, aquest certificat ajudarà a justificar el coneixement del domini del software davant les empreses.

D'aquest software s'imparteixen paral·lelament els mòduls de:

 •  Solidworks 
 •  Solidworks Superfícies
 •  Solidworks Xapa metàl·lica


Els nostres cursos en disseny 3D busquen transformar als nostres alumnes en professionals del Disseny Assistit per Ordinador (CAD), capacitant-los tècnicament des dels coneixements més essencials fins als més avançats que reclama la indústria.

Les classes combinen una docència teòrica amb mètodes pràctics en un ambient agradable, aconseguint generar una progressió de continguts dinàmica i eficient. Durant el transcurs de la lliçó, es treballen models 3D de situacions reals i de diferents complexitats.

El CIM UPC disposa de descomptes especials per a estudiants i persones en situació d'atur que vulguin desenvolupar les seves habilitats tècniques.

In Company: Formació per a empreses

La nostra formació In Company transfereix els coneixements d'enginyeria i gestió de la tecnologia més avançats a les empreses, facilitant les millors eines i els professionals més preparats per a crear i millorar els seus productes i processos de fabricació assolint la màxima competitivitat tecnològica.

La formació a mida es pot realitzar tant a les instal·lacions de l'empresa com a les nostres, on disposem d'aules preparades, un laboratori d'automàtica amb PLC's, equipaments de robòtica i de control industrial i 500 m² d'instal·lacions industrials d'alt nivell: centres de mecanitzat, fabricació additiva, impressió 3D, metrologia i motlles de silicona.

La durada dels cursos és flexible, adequant-se a les necessitats de la formació i a les necessitats del client. També es pot realitzar un pla formatiu permanent a l'empresa on es destina un professional per impartir els continguts teòrics i pràctics als treballadors i, d’aquesta manera, realitzar tasques de millora continua.

 • Disseny assistit per ordinador
 • Desenvolupament de producte 
 • Tecnologies de la producció: mecanitzat, fabricació additiva 
 • Enginyeria dimensional: metrologia, verificació 
 • Automatització, robòtica i visió per ordinador 
 • Gestió de la producció: millora continua, As Is - To Be 
 • Gestió de la cadena de subministrament 
 • Competències directives

Més informació

Formació Ocupacional

Els cursos homologats que oferim potenciaran les teves opcions d'inserció al mercat laboral. La nostra borsa de treball facilita l’experiència als estudiants, amb especial atenció a les persones en atur, els menors de 30 anys i els majors de 45.

Propòsit

El curs ocupacional Administració de bases de dades capacita a qualsevol tècnic a configurar qualsevol sistema informàtic i gestionar un sistema de bases de dades.

Mitjançant una plataforma d'administració i anàlisi de base de dades, es dissenya, es crea i s'administra una base de dades. Amb aquesta eina s'assegura la integritat, la disponibilitat i la confidencialitat de la informació emmagatzemada a una base de dades.

Amb l'elaboració de diferents casos pràctics garantim l'aprenentatge d'un sistema de bases de dades així com les tècniques més habituals per a poder configurar i gestionar els sistemes d'informació dins d'una empresa.

Propòsit

El curs ocupacional de Desenvolupament de Projectes d'Automatització Industrial capacita a qualsevol persona a desenvolupar tot el disseny de l'automatització d'una instal·lació o màquina industrial, des de l'elaboració de plànols elèctrics i tota la resta de documentació del projecte d'automatització (llista de materials, certificats d'obra, etc.) fins al desenvolupament del software de control dels sistemes implicats (Robots, Autòmats programables o plc's, terminals d'operador i Scades).

Amb l'elaboració de diferents casos pràctics garantim l'aprenentatge de les tècniques més habituals per desenvolupar projectes d'automatització industrial, tant des del punt de vista de l'elaboració dels plànols elèctrics com de la programació dels robots, plc's, terminals d'operador i Scades que formen part de la instal·lació.

Propòsit

El curs ocupacional de Desenvolupament d’Aplicacions amb Tecnologies Web capacita a qualsevol persona a desenvolupar documents i components software que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts utilitzant tecnologies web, partint d’un disseny tècnic ja elaborat o creant-ne un de nou, realitzant, a més, la verificació, documentació i implantació d'aquest.

Amb l'elaboració de diferents casos pràctics garantim l'aprenentatge de les tècniques més habituals per desenvolupar aplicacions web.

Propòsit

El curs ocupacional de Gestió de la producció en fabricació mecànica capacita a qualsevol tècnic a programar i controlar la producció en fabricació mecànica.

Mitjançant tècniques de programació de la fabricació i metodologies pel control de la producció en la gestió de tots els processos involucrats, com el control de la cadena de valor i l'anàlisi de processos de mecanitzat, es podrà optimitzar i garantir la correcta operació d'una planta de fabricació mecànica.

Amb elaboració de diferents casos pràctics garantim un aprenentatge dels continguts del curs així com les tècniques més habituals a les empreses.

Propòsit

El curs ocupacional d’Organització i Gestió de Magatzems capacita a qualsevol tècnic a controlar i organitzar la gestió d'un magatzem tenint en compte tots els factors que entren en joc: personal, flux de mercaderia, control d'estoc, cadena logística, etc. Tot això complint amb els estàndards de qualitat establerts, i amb les normatives de seguretat vigents, perquè les operacions es duguin a terme de forma eficient i segura. Amb l'elaboració de diferents casos pràctics garantim l'aprenentatge d'un sistema d’organització i de gestió així com les tècniques més habituals per a poder configurar i gestionar les operacions de distribució d'una empresa.

Propòsit

El curs ocupacional de Confecció i Publicació de Pàgines Web capacita a qualsevol persona a desenvolupar i mantenir pàgines web.

Mitjançant les eines disponibles de disseny i programació, es creen i administren pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements multimèdia, respectant els estàndards d'usabilitat.

Amb l'elaboració de diferents casos pràctics garantim l'aprenentatge de les tècniques més habituals per crear i gestionar llocs web.

El CIM UPC, centre homologat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), imparteix cursos en Enginyeria, Disseny, Fabricació i Informàtica dirigits a persones en situació d'atur, amb la finalitat de dotar-los de coneixements professionals i transversals per potenciar la seva inserció al mercat laboral.

A més, gaudim d'una àmplia experiència en la realització d'aquests cursos, on es combinen pràctiques amb les eines més avançades emprades en la indústria per a desenvolupar projectes reals d'enginyeria i recerca.

Disposem d'una Borsa de Treball per facilitar l'accés al mercat laboral dels nostres estudiants, amb especial atenció als col·lectius en situació d'atur, els menors de 30 anys o majors de 45.