Propòsit

Les persones que es matriculin en aquest curs han de ser treballadores del Sector Metall.

El Control Numèric o CNC s'utilitza per exercir el control d'una màquina-eina a través d'un ordinador mitjançant un programa escrit prèviament introduït, el què implica el coneixement d'un determinat llenguatge de programació. Avui dia, resulta imprescindible per a les persones professionals de les empreses modernes de mecanitzat la formació en aquests conceptes, aportant la seva innegable eficàcia en aspectes com l'exactitud, la uniformitat i el mecanitzat de peces complexes. 

Objectius

L'objectiu principal del curs és conèixer els avantatges de les màquines-eines amb control numèric, així com aprendre els fonaments del treball al torn i la fresadora. També es farà un treball de programació manual les màquines-eina i s'estudiaran les funcions que requereix cada màquina i els paràmetres que s'utilitzen per al seu funcionament. 

A qui va adreçat?

Està orientat a professionals de l'entorn de fabricació mecànica del Sector del Metall. 

Sol·licitud d'informació
Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Requisits d'accés

El curs està dirigit a totes les persones interessades en la matèria, ja sigui amb caràcter personal o professional, que compleixin algun d'aquests requisits:

 • Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.
 • Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d'ocupació en els seus períodes de suspensió d'ocupació.
 • Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte aliè incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i a aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.
 • Les persones treballadores que es trobin en situació de suspensió de contracte o de reducció de jornada com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació basat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vinculades amb la COVID-19.

Important: Les persones participants d'aquest curs han de formar part de les empreses del sector del METALL.

Col·lectius prioritaris

 • Les persones treballadores ocupades pertanyents als col·lectius següents: persones treballadores de petites i mitjanes empreses, dones, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, majors de 45 anys, persones treballadores amb baixa qualificació i persones amb discapacitat.

Com formalitzar la inscripció

Per realitzar la inscripció és imprescindible omplir el formulari que trobaràs al botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació:

Omplir i adjuntar al formulari d'inscripció l’Annex 1.

 1. Si estàs en actiu:
  • Fotocòpia del DNI o NIE en vigor
  • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa
  • Currículum Vitae
 2. Si ets autònom:
  • Fotocòpia del DNI o NIE en vigor
  • Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms
  • Currículum Vitae
 3. Si estàs en situació d'ERTO (en aquesta situació el sector és indiferent, no ha de ser obligatòriament el sector del metall).
  • Fotocòpia del DNI o NIE en vigor
  • Document expedit pel SOC i l'empresa que acrediti la situació d'ERTO
  • Currículum Vitae