Propòsit

El propòsit del curs és que l'alumne conegui els principis de funcionament de la robòtica aplicada en l'àmbit industrial i concretament a l'entorn de la fabricació mecànica. L'ús de la robòtica en l'àmbit industrial està àmpliament estès i la seva quota d'ús va augmentant de forma contínua. L'alumne aprendrà a parametritzar i programar el funcionament del robot i readaptar el seu funcionament a l'entorn de producció existent. 

Objectius

L'objectiu principal del curs és adquirir coneixements sobre el funcionament i utilització de robots en l'àmbit industrial, de tal manera que el treballador entengui el funcionament d'aquests elements i sigui capaç de configurar-los o realitzar canvis en els programes per a adaptar el seu funcionament a l'entorn productiu en el qual estan treballant.

A qui va adreçat?

Està orientat a professionals de l'entorn de fabricació mecànica i enginyers elèctrics i/o mecànics que vulguin introduir-se en el funcionament d'aquestes noves tecnologies en l'àmbit de la producció industrial.

Sol·licitud d'informació
Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Requisits d’accés

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en la matèria, ja sigui amb caràcter personal o professional.

 • Els treballadors ocupats que presten els seus serveis retribuïts en empreses o en entitats públiques no incloses en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació en les administracions públiques i cotitzen a la seguretat social en concepte de formació professional.

 • Els treballadors ocupats que es trobin en alguna de les següents situacions: fixos discontinus en els períodes de no ocupació, persones que accedeixin a situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones afectades per mesures temporals de suspensió de contracte per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, en els seus períodes de suspensió d'ocupació.

 • Els treballadors autònoms podran participar en els programes sectorials corresponents al seu àmbit d'activitat.

 • Les persones treballadores en situació de desocupació, inscrites com a demandants d'ocupació en els Serveis Públics d'Ocupació.

Important: Els participants dels programes sectorials hauran de formar part de les empreses del sector als que es dirigeix el programa de formació, en aquest cas sols podran participar les persones treballadores que formin part del SECTOR DEL METALL.

Col·lectius prioritaris

Joves menors de 30 anys, Dones, Treballadors i treballadores amb discapacitat, Aturats de llarga durada, Treballadors i treballadores majors de 45 anys, Treballadors i treballadores amb discapacitat qualificació professional, Treballadors de Pimes, Treballadors amb contracte a temps parcial, Treballadors amb contracte temporal i Persones treballadores que hagin estat fixats com a col·lectiu prioritari per la Comissió Paritària Sectorial.

 

 

Com formalitzar la inscripció

Per realitzar la inscripció és imprescindible omplir el formulari que trobaràs al botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació:

Omplir i adjuntar al formulari d'inscripció l’Annex 1.

 1. Si estàs en actiu:
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa
 2. Si ets autònom (freelance):
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms
 3. Si estàs a l’atur:
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
  • Document Fotocòpia d’algun on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social

Nou cupó de descompte!

Treballem perquè puguis formar-te des de casa.

Preu especial amb el cupó ESTIU20 en els cursos 3D online.