Cursos en disseny CAD

Converteix-te en un professional del Disseny Assistit per Ordinador. Aprèn des dels coneixements més essencials fins als més avançats i descobreix els nostres descomptes per estudiants i persones en situació d’atur.

Els nostres cursos en disseny 3D busquen transformar als nostres alumnes en professionals del Disseny Assistit per Ordinador (CAD), capacitant-los tècnicament des dels coneixements més essencials fins als més avançats que reclama la indústria.

Les classes combinen una docència teòrica amb mètodes pràctics en un ambient agradable, aconseguint generar una progressió de continguts dinàmica i eficient. Durant el transcurs de la lliçó, es treballen models 3D de situacions reals i de diferents complexitats.

El CIM UPC disposa de descomptes especials per a estudiants i persones en situació d'atur que vulguin desenvolupar les seves habilitats tècniques.

3Ds Max & VRay

3Ds Max Design és un software de disseny que comprèn modelat, generació d’escenes i animacions de manera fotorealista. Utilitza modelat poligonal per la generació de volums obtenint formes d’alta complexitat.

La integració del motor de render V-Ray permet crear, aplicar i ajustar la il·luminació i els materials de forma precisa, amb el que aconseguirem dotar de realisme les nostres presentacions de projectes. Les opcions de configuració de V-Ray aconsegueixen elevar exponencialment la qualitat del resultat final, oferint ajustaments precisos que simulen opcions reals.

L’usuari, independentment del seu nivell d’habilitat tècnica, pot realitzar treballs creatius i originals, aproximant el model a la realitat. L’objectiu del curs es garantir l’aprenentatge del programa, com les tècniques de treball més habituals en les empreses mitjançant l’elaboració de diferents casos pràctics.
 

X

Alias AutoStudio

Autodesk Alias AutoStudio és un software de disseny automotriu, d'estilisme i superfícies tècniques que proporciona un ampli conjunt d'eines d'esbós, modelatge, visualització i anàlisi per a tot el procés de disseny d'un vehicle.

Sense entrar en els detalls mecànics com altres programes de CAD, ofereix un gran conjunt d'eines per a la creació de corbes i superfícies amb precisió, complint amb les més altes exigències de tacte i acabat estètic que tingui el projecte.

X

AutoCAD

AutoCAD és un software vectorial bàsic de disseny assistit per ordinador, molt estès a escala mundial, que capacita a qualsevol tècnic per crear i produir dibuixos de forma dinàmica i sense dificultats.

El seu avantatge competitiu és la creació de dibuixos en 2D, ja que pot crear eficaçment plànols tècnics en tots els àmbits: arquitectura, urbanisme, paisatgisme, construcció, restauració, decoració, topografia, cartografia, enginyeria civil, agrònoms, mecànica, electricitat...
 

X

Catia V5

Catia V5 aporta els coneixements sobre les tècniques de modelatge paramètric i desenvolupament de producte, a fi d'adaptar-se al canvi tecnològic i facilitar la seva incorporació al món laboral. També reconeix els entorns de treball en disseny 2D-3D paramètric, fent èmfasi en la generació i manipulació de superfícies 3D, entén els sistemes de parametrització en diferents tipologies: plànols sòlids, superfícies lliures… Disposa d'un aprenentatge genèric de tècniques de parametrització de dissenys CAD amb l'ajuda de programaris habituals en les empreses del sector de l'enginyeria. Per a això, de forma complementària s'utilitzarà un dels sistemes CAD més potents implantat en la indústria en l'actualitat: el sistema CATIA-V5.

L'enfocament pedagògic per a l'assimilació d'aquestes tècniques és eminentment pràctic. Malgrat això, l'objectiu del curs no és l'aprenentatge d'un programa sinó adquirir competències en els procediments de concepció tridimensional habituals en la indústria de l'automoció i l'aeronàutica (entre altres).
 

X

Disseny Elèctric amb EPLAN

La multiplataforma EPLAN agilita els processos de fabricació dels productes basats en sistemes integrats d'automatització mitjançant l'ús de les bases de dades centrals, que permeten un estalvi de temps i la minimització d'errors a la planificació i execució dels projectes.

Maneig senzill i resultats ràpids, gràcies a la seva interfície gràfica d'usuari (GUI) basada en Windows. EPLAN resulta un sistema intuïtiu i fàcil d'utilitzar amb un gran ventall de funcions, com la vinculació automàtica entre components o la numeració automàtica de fils, borns i components que permeten als usuaris generar esquemes elèctrics de forma ràpida i senzilla. Amb la disposició d'una àmplia selecció de plantilles, al costat de les biblioteques de símbols i components, s'agilita encara més el treball de disseny.

L'objectiu del curs és aconseguir que l'alumne conegui i sàpiga utilitzar les diferents eines i operacions del programari, centrant-nos en la plataforma EPLAN Electric amb l'objectiu d'aconseguir les competències necessàries per a la realització de projectes d'automatització i conèixer les eines adequades que ens permetin dissenyar i implementar projectes elèctrics d'automatització recolzant-se en el programari EPLAN.
 

X

Fusion 360

Autodesk Fusion 360 és un software de modelatge 3D CAD, CAM i CAE que connecta tot el procés de producció i desenvolupament d'un producte. Compte amb una gamma d'eines per a modelar objectes prismàtics, esculturals i orgànics, així com un motor de render i la possibilitat d'animar els assemblatges.

X

Inventor

Autodesk Inventor proporciona un conjunt exhaustiu d'eines CAD de mecànica 3D per produir, validar i documentar prototips digitals complets. El model d'Inventor és un prototip digital 3D. El prototip ajuda a visualitzar, simular i analitzar el funcionament d'un producte o una peça en condicions reals abans de la seva fabricació. Això ajuda als fabricants a accelerar l'arribada al mercat utilitzant menys prototips físics i a crear productes més innovadors.

Inventor proporciona un entorn de disseny 3D intuïtiu per crear peces i assemblatges. Els enginyers poden centrar-se en el funcionament d'un disseny per controlar la creació automàtica de components intel·ligents, com a estructures d'acer, maquinària, mecanismes, corretges, engranatges o motlles.

L'objectiu del curs és aconseguir que l'alumne,conegui i sàpiga utilitzar les diferents eines i operacions del programari, amb l'objectiu d'aconseguir les competències necessàries per a la realització detallada del disseny de mecanismes, estructures i motlles.
 

X

KeyShot

El domini del software KeyShot pren sentit en un entorn professional on cada vegada és més important impactar i convèncer, amb l’objectiu d’aportar un estil diferenciador com a valor afegit. 

En aquest sentit, exposar de forma visual un producte simulant el seu entorn i comportament i facilitant la transmissió del concepte, qualitat i beneficis del producte, és essencial per a la industrialització d’un producte. 

Per això, aquest curs té la missió de transmetre els coneixements necessaris per a crear renders, tant estàtics com animats, de gran qualitat amb el software KeyShot, per tal de fer presentacions de producte amb més valor.

 

X

Motlles de Silicona

El propòsit del curs és que l’alumne aprengui a valorar la viabilitat tècnica i econòmica de l’ús d'un motlle de silicona dins del cicle de desenvolupament d’un producte, així com conèixer les condicions que ha de complir un disseny tenint en compte la fabricació de la peça plàstica.

A més, es busca conèixer els principals tipus de plàstics tècnics existents en el mercat (ABS, PP, PMMA, elastòmers...) i les seves característiques, per tal de saber-ne identificar el corresponent símil de cada un d’ells en PUR (poliuretà).

Tot plegat, es durà a terme a partir d’activitats pràctiques per desenvolupar els coneixements i habilitats necessàries per produir motlles de silicona i fabricar peces de diferents tipus, fent ús dels materials més utilitzats en la fabricació de peces prototip i/o finals en models de baixa producció.

És imprescindible que els alumnes portin botes de seguretat.

X

Revit

El Building Information Modeling (BIM) és una metodologia de treball basada en l'ús d'informació coordinada, coherent y computable relativa a les característiques físiques i funcionals d'un edifici o infraestructura. El BIMfacilita la interoperabilitat i la coŀlaboració entre els diferents agents que participen en el fet constructiu, ja que els ofereix una plataforma per a la presa de decisions fonamentada en informació fiable i compartida durant tot el cicle de vida de l'edifici des de la seva concepció fins al seu enderroc.

D'aquesta manera ajuda als professionals de la construcció, tant a enginyers com arquitectes a dissenyar, construir i mantenir edificis amb major qualitat i eficiència.

El BIM no està constret a unes eines determinades però si que precisa de tecnologia adequada per a la construcció de models informàtics que continguin tota la informació de l'edifici. Autodesk Revit és un dels programaris específics per BIM.

Revit és un software que permet a l'usuari dissenyar amb elements de modelització i dibuix paramètric. BIM va més enllà del CAD, ja que permet un disseny basat en objectes intel·ligents i en varies dimensions (1D, 2D, 3D, 4D (temps), 5D (costos), 6D (Facility Management). D'aquesta manera, Revit proveeix una associativitat completa d'ordre bidireccional. Un canvi en qualsevol part del model significa un canvi instantani i automatitzat en tota la documentació associada.

X

Rhinoceros & Grasshopper

Rhinoceros és un software de disseny en CAD vectorial que permet crear, editar i analitzar corbes i superfícies NURBS, que capacita al usuari a modelar de forma lliure geometries 3D.

Grasshopper és un editor gràfic d’algoritmes que, com a plugin de Rhinoceros , aporta les eines necessàries per a transformar-lo en software paramètric.

Rhinoceros permet desenvolupar projectes des de la fase inicial (disseny conceptual) fins preparar-los per el renderitzat, anàlisis o prototipatge. La rapidesa i alta qualitat de les superfícies creades amb aquest software, el fa indispensable per aquells que s’inicien en el modelat en 3D. Amb la combinació del Grasshopper ens permet desenvolupar projectes més complexes d’una manera mes controlada.
 

X

SketchUp Pro & VRay

SketchUp és un programa de modelatge 3D basat en la creació de volums mitjançant la composició de malles poligonals. Destinat principalment per a la visualització d’entorns arquitectònics, escenes d’interiorisme, disseny industrial i producte.

Com a complement de SketchUp utilitzem V-Ray, es tracta d’un motor de renderitzat que ens ajuda a la creació d’imatges amb aparença fotorealista, gràcies a la incorporació de materials i l’estudi de la il·luminació. La combinació dels dos programaris permet el modelatge intuïtiu, possibilitant la creació i modificació de volums d’una manera ràpida i eficaç, amb una visualització realista de la escena.

X

Solidworks

Solidworks és un software CAD paramètric de disseny mecànic en 3D. Amb una àmplia implantació a diferents sectors industrials permet a l’usuari modelar peces i assemblatges de forma intuïtiva, dinàmica i ordenada.

Un dels seus principals avantatges és la capacitat d’accelerar el procés de disseny, passant del concepte o idea inicial a la fase de fabricació obtenint documentació tècnica i informació per la producció de les peces i conjunts creats.

La matricula d’aquest curs, permetrà realitzar un examen per a obtenir el certificat com a professional acreditat CSWA. Degut a l’alt grau de competitivitat en el mercat laboral, aquest certificat ajudarà a justificar el coneixement del domini del software davant de les empreses.

La realització d’aquest curs també permetrà realitzar un examen per a obtenir el certificat com a professional acreditat CSWA. A causa de l’alt grau de competitivitat al mercat laboral, aquest certificat ajudarà a justificar el coneixement del domini del software davant les empreses.

D'aquest software s'imparteixen paral·lelament els mòduls de:

  •  Solidworks 
  •  Solidworks Superfícies
  •  Solidworks Xapa metàl·lica

 

X

In Company: Formació per a empreses

La nostra formació In Company transfereix els coneixements d'enginyeria i gestió de la tecnologia més avançats a les empreses, facilitant les millors eines i els professionals més preparats per a crear i millorar els seus productes i processos de fabricació assolint la màxima competitivitat tecnològica.

La formació a mida es pot realitzar tant a les instal·lacions de l'empresa com a les nostres, on disposem d'aules preparades, un laboratori d'automàtica amb PLC's, equipaments de robòtica i de control industrial i 500 m² d'instal·lacions industrials d'alt nivell: centres de mecanitzat, fabricació additiva, impressió 3D, metrologia i motlles de silicona.

La durada dels cursos és flexible, adequant-se a les necessitats de la formació i a les necessitats del client. També es pot realitzar un pla formatiu permanent a l'empresa on es destina un professional per impartir els continguts teòrics i pràctics als treballadors i, d’aquesta manera, realitzar tasques de millora continua.