Propòsit

Aquest curs capacita a qualsevol persona a desenvolupar tot el disseny de l'automatització d'una instal•lació o màquina industrial, des de l'elaboració de plànols elèctrics i tota la resta de documentació del projecte d'automatització (llista de materials, certificats d'obra, etc.), fins al desenvolupament del software de control dels sistemes implicats.


Amb l'elaboració de diferents casos pràctics garantim l'aprenentatge de les tècniques més habituals per desenvolupar projectes d'automatització industrial, tant des del punt de vista de l'elaboració dels plànols elèctrics com de la programació dels robots, PLC's, i terminals d'operador que formen part de la instal•lació.

Objectius

L’objectiu principal és capacitar als alumnes a desenvolupar el disseny d’instal·lacions industrials automatitzades, des del disseny elèctric dels plànols de potència i maniobra fins a la programació dels elements de control.

A qui va adreçat?

Està orientat a perfils amb coneixements elèctrics bàsics interessats en desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’automatització industrial.

Continguts

Mòdul 1: Planificació
 • Estructura d’un projecte.
 • Actuadors neumàtics i elèctrics.
 • Estructura d’un sistema de mesura i regulació.
 • Captadors.
 • Tipus de regulació de processos.
 • Equips de regulació analògica i digital.
 • Programació de PLC’s. 
 • Programació estructurada i diagrames de funcions lògiques.
Mòdul 2: Selecció d’equips i materials
 • Normativa de projectes.
 • Disseny i desenvolupament de plànols.
 • Documentació i elaboració d’esquemes.
 • Elaboració d’unitats d’obra, ofertes i pressupostos.
Mòdul 3: Documentació
 • Desenvolupament del pla de treball.
 • Posada en marxa d’una instal∙lació automatitzada.
 • Punts d’inspecció al manteniment: Paràmetres a controlar.
 • Plans de seguretat: Identificació dels factors de risc.
Sol·licitud d'informació
Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Requisits d’accés

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en la matèria, ja sigui amb caràcter personal o professional.

 • Els treballadors ocupats que presten els seus serveis retribuïts en empreses o en entitats públiques no incloses en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació en les administracions públiques i cotitzen a la seguretat social en concepte de formació professional.

 • Els treballadors ocupats que es trobin en alguna de les següents situacions: fixos discontinus en els períodes de no ocupació, persones que accedeixin a situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones afectades per mesures temporals de suspensió de contracte per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, en els seus períodes de suspensió d'ocupació.

 • Els treballadors autònoms podran participar en els programes sectorials corresponents al seu àmbit d'activitat.

 • Les persones treballadores en situació de desocupació, inscrites com a demandants d'ocupació en els Serveis Públics d'Ocupació.

Important: Els participants dels programes sectorials hauran de formar part de les empreses del sector als que es dirigeix el programa de formació, en aquest cas sols podran participar les persones treballadores que formin part del SECTOR DEL METALL.

Col·lectius prioritaris

Joves menors de 30 anys, Dones, Treballadors i treballadores amb discapacitat, Aturats de llarga durada, Treballadors i treballadores majors de 45 anys, Treballadors i treballadores amb discapacitat qualificació professional, Treballadors de Pimes, Treballadors amb contracte a temps parcial, Treballadors amb contracte temporal i Persones treballadores que hagin estat fixats com a col·lectiu prioritari per la Comissió Paritària Sectorial.

Com formalitzar la inscripció

Per realitzar la inscripció és imprescindible omplir el formulari que trobaràs al botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació:

Omplir i adjuntar al formulari d'inscripció l’Annex 1.

 1. Si estàs en actiu:
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa
 2. Si ets autònom (freelance):
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms
 3. Si estàs a l’atur:
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
  • Document Fotocòpia d’algun on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social

Complimentar i adjuntar al formulari d'inscripció l’Annex 1.

 

Cursos relacionats