Propòsit

El curs ocupacional de Desenvolupament de Projectes d'Automatització Industrial capacita a qualsevol persona a desenvolupar tot el disseny de l'automatització d'una instal·lació o màquina industrial, des de l'elaboració de plànols elèctrics i tota la resta de documentació del projecte d'automatització (llista de materials, certificats d'obra, etc.) fins al desenvolupament del software de control dels sistemes implicats (Robots, Autòmats programables o plc's, terminals d'operador i Scades).

Amb l'elaboració de diferents casos pràctics garantim l'aprenentatge de les tècniques més habituals per desenvolupar projectes d'automatització industrial, tant des del punt de vista de l'elaboració dels plànols elèctrics com de la programació dels robots, plc's, terminals d'operador i Scades que formen part de la instal·lació.

Certificat de professionalitat

Els certificats de professionalitat són títols oficials a tot l'Estat Espanyol que acrediten les competències que ha adquirit un treballador pel desenvolupament d'una activitat laboral. Confirmen que la persona que els posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per ocupar aquest lloc de treball. És a dir, que està qualificat i compleix amb el perfil professional de la professió.

El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s'organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d'acció formativa dins de l'itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l'itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

L'alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d'acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.

  Sol·licitud d'informació
  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

  Continguts

  UF1790 Planificació de sistemes de mesura i regulació en sistemes de automatització industrial, normes d’aplicació

  • Estructura d’un projecte d’automatització: Xarxa elèctrica, neumàtica e hidràulica, armaris elèctrics,pupitres de comandament, cablejat, sensors.
  • Aparamenta elèctrica, Actuadors Neumàtics i Elèctrics (motors, servosistemes, vàlvules, cilindres, etc.)
  • Estructura d’un sistema de Mesura i Regulació. Xarxa elèctrica, regulació i control.
  • Captadors: Detectors, transmissors de pressió, caudal, nivell, temperatura, etc.
  • Tipus de regulació de processos: llaç obert i llaç tancat. Sistemes de regulació lineal, proporcional i PID.
  • Equips de regulació analògica i digital.
  • Programació de PLC’s (diagrama de contactes, Llenguatge d’instruccions, etc.). Programació estructurada i diagrames de Funcions Lògiques.

   

  UF1791 Selecció d’equips i materials dels sistemes de mesura i regulació en sistemes de automatització industrial

  • Elaboració de Documents en un projecte de Sistemes de mesura i regulació. Normativa
  • Disseny i desenvolupament de Plànols en sistemes de regulació.
  • Documentació i elaboració d’esquemes
  • Elaboració d’unitats d’obra, ofertes i pressupostos.

   

  UF1792 Elaboració de la documentació dels sistemes de mesura i regulació en sistemes de automatització industrial

  • Desenvolupament del pla de treball
  • Posada en Marxa d’una instal∙lació automatitzada: Protocols de prova, Normativa. Seguretat Industrial
  • Punts d’inspecció al manteniment. Paràmetres a controlar.
  • Plans de seguretat. Identificació dels factors de risc

  Equip docent

  L’equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s’adapta a la realitat empresarial.

  Director/a del curs:

  Javier del Río
  CIM UPC

  Col·lectius prioritaris

  Prioritàriament, persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), i també:

  • Persones amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%,
  • persones més grans de 45 anys, persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).
  • Dones.
  •  Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.  Persones amb baixa qualificació professional.
  • Joves menors de 30 anys.
  • Persones treballadores en situació d'ERTO (Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació).
  • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, “Activación para el Empleo” i d'altres que comportin l'obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l'ocupació, dins de les polítiques actives d'ocupació.