Desenvolupament de projectes

Propòsit

El curs ocupacional de Desenvolupament de Projectes d'Automatització Industrial capacita a qualsevol persona a desenvolupar tot el disseny de l'automatització d'una instal•lació o màquina industrial, des de l'elaboració de plànols elèctrics i tota la resta de documentació del projecte d'automatització (llista de materials, certificats d'obra, etc.) fins al desenvolupament del software de control dels sistemes implicats (Robots, Autòmats programables o plc's, terminals d'operador i Scades).

Amb l'elaboració de diferents casos pràctics garantim l'aprenentatge de les tècniques més habituals per desenvolupar projectes d'automatització industrial, tant des del punt de vista de l'elaboració dels plànols elèctrics com de la programació dels robots, plc's, terminals d'operador i Scades que formen part de la instal•lació.

Objectius

 

Els certificats de professionalitat són títols oficials a tot l'Estat Espanyol que acrediten les competències professionals que ha adquirit a un treballador per al desenvolupament d'una activitat laboral, confirma que la persona que el posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per ocupar aquest trebal, és dir: està qualificat i compleix el perfil professional per al compliment d'una professió.

El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s'organitzen en Mòduls Formatiu. Cada unitat de competència té associada un codi d'acció formativa dins de l'itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l'itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon. L'alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d'acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.
 

Edició: FOAP 2017/18

Preu matrícula
Subvencionat 100% per el Servei d’Ocupació de Catalunya(SOC) i el Fons Social Europeu
Durada
590h+80h de pràctiques en empresa
Dates
Places exhaurides
Horari
Places exhaurides
Ubicació
Barcelona
Continguts

 

1. Desenvolupament de projectes de sistemes de control per processos seqüencials en sistemes de automatització industrial.

 • Estructura d’un projecte d’automatització: Xarxa elèctrica, neumàtica e hidràulica, armaris elèctrics, pupitres de comandament, cablejat, sensors.
 • Aparamenta elèctrica, Actuadors Neumàtics i Elèctrics (motors, servosistemes, vàlvules, cilindres, etc.)
 • Disseny i Desenvolupament de plànols elèctrics i plànols neumàtics amb EPLAN i FLUIDSIM.
 • Sistemes de Control. Característiques dels Autòmats Programables (PLC’s). Estructura i funcionament d’un PLC. Busos de Camp.
 • Programació Bàsica de PLC’s.
 • Robòtica Industrial. Programació de robots amb ROBOTSTUDIO.
 • Posada en Marxa d’una instal•lació automatitzada: Protocols de proba, Normativa. Seguretat Industrial


2. Sistemes de Mesura i Regulació en sistemes d’automatització Industrial.

 • Estructura d’un sistema de Mesura i Regulació. Xarxa elèctrica, regulació i control.
 • Captadors: Detectors, transmisors de pressió, caudal, nivell, temperatura, etc.
 • Tipus de regulació de processos: llaç obert i llaç tancat. Sistemes de regulació lineal, proporcional i PID . Equips de regulació analògica i digital.
 • Disseny i desenvolupament de Plànols en sistemes de regulació. Simulació de Sistemes de regulació amb FlUIDSIM i MATLAB. 
 • Programació de avançada de PLC’s  (diagrama de contactes, Llenguatge d’instruccions, etc.). Programació estructurada i diagrames de Funcions Lògiques.
 • Bus de Camp. Característiques i tipus. Interfaces de Comunicació.
 • Normativa en sistemes de Regulació i control. Seguretat Industrial.


3. Xarxes de Comunicació en sistemes d’automatització industrial.

 • Estructura d’una xarxa de comunicació. Piràmide CIM. Topologia en xarxes de comunicació industrial: ASI, Profibus, Profinet, Modbus, CanOpen, Ethernet, etc.
 • Sistemes de Control distribuït (DCS).
 • Panels d’operador programable HMI. Concepte e implementació.
 • Tècniques de Configuració de terminals HMI i de Programació de SCADA (Interconnexions, eines de programació, Declaració de Tags, Dinamització de objectes, Alarmes i events, Històrics, Gràfics i Curves de Tendencia, Probes en RunTime, etc.)
 • Programació de SCADA amb llenguatge Script.
 • Documentació i elaboració d’esquemes de Xarxes de Comunicació: Memòria de projecte, plànols, etc. Normativa i Seguretat
Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a més informació contacti a ocupacional@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

Perfils amb coneixements elèctrics bàsics interessats en desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’automatització industrial.

Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d'iniciar l'acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d'atur (80% de les places) tot acreditat el DONO, com si són persones treballadores ocupades (20% de les places), realitzant la demanada de millora. 

Veure Requisits

L’equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s’adapta a la realitat empresarial.

Director del curs: Javier del Rio (Fundació CIM-UPC).

Javier del Rio Fundació CIM-UPC

Prioritàriament, persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), i també:

  • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).
  • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.
  • Persones amb baixa qualificació professional.
  • Joves menors de 30 anys.
  • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, “Activación para el Empleo”  i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.


Per a qualsevol aclariment, pots posar-te en contacte amb la Fundació CIM al 93.4017171, al correu de ocupacional@fundaciocim.org o a la pàgina web www.fundaciocim.org
 

Vanessa Martínez, Responsable de Formació Ocupacional i Especialitzada.