Desenvolupament d’Aplicacions Web

Propòsit

 

El curs ocupacional de Desenvolupament d’Aplicacions amb Tecnologies Web capacita a qualsevol persona a desenvolupar documents i components software que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts utilitzant tecnologies web.

Partint d’un disseny tècnic ja elaborat o creant un de nou, realitzant, a més, la verificació, documentació i implantació dels mateixos.

Amb l'elaboració de diferents casos pràctics garantim l'aprenentatge de les tècniques més habituals per desenvolupar aplicacions web.

Certificat de professionalitat

 

Els certificats de professionalitat són títols oficials a tot l'Estat Espanyol que acrediten les competències que ha adquirit un treballador pel desenvolupament d'una activitat laboral. Confirmen que la persona que els posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per ocupar aquest lloc de treball. És a dir, que està qualificat i compleix amb el perfil professional de la professió.

El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s'organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d'acció formativa dins de l'itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l'itinerari , perquè pugui obtenir el títol corresponent.

El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

L'alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d'acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.
 

Edició: FOAP 2017/18

Preu matrícula
Subvencionat 100% per el Servei d’Ocupació de Catalunya(SOC) i el Fons Social Europeu
Durada
550h + 80h de pràctiques en empresa
Dates Castelldefels
Inici: 03/04/2018 Final: 16/10/2018
Horari Castelldefels
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:00h
Ubicació
Castelldefels
Continguts


1. Programació web en l'entorn client

 • Disseny web
 • Els llenguatges de marques generals
 • Llenguatges de marcatge per a presentacions de pàgines web
 • Fulls d'estil
 • Arquitectura d’aplicacions web
 • Navegadors web
 • Creació de contingut web dinàmic
 • Llenguatges script
 • Continguts multimèdia
 • Tècniques d'accessibilitat i usabilitat web
   

2. Programació web en l'entorn servidor

 • Procés d’un desenvolupament de software
 • Orientació a objectes
 • Arquitectures web.
 • Llenguatges de programació d'aplicacions web en el costat servidor
 • Models de dades.
 • Sistemes de gestió de bases de dades (SGBD).
 • Llenguatges de gestió de bases de dades. L'estàndard SQL.
 • Llenguatges de marques d'ús comú en el costat servidor.
 • Arquitectures distribuïdes orientades a serveis.
 • Programació de serveis web en entorns distribuïts
   

3. Implantació d'aplicacions web en entorns d'internet, intranet i extranet

 • Internet, Intranet, Extranet
 • World Wide Web
 • Aplicacions web.
 • Desenvolupament i desplegament d’aplicacions web
 • Verificació d'aplicacions web.
 • Control de versions.
 • Documentació d'aplicacions web.
   

4. Projecte Final

Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a més informació contacti a ocupacional@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

Perfils amb coneixements de navegació web, disseny i cert nivell de programació, interessats en desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit web.

Per aquest certificat de professionalitat de nivell 3, la persona participant haurà de reunir un dels requisits acadèmics 

Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d'iniciar l'acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d'atur (80% de les plaçes) tot acreditat el DONO, com si són persones treballadores ocupades (20% de les plaçes), realitzant la demanada de millora.

 • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Veure requisits

L’equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s’adapta a la realitat empresarial.

Directora del curs: Paqui Pardo (Fundació CIM-UPC)

Paqui Pardo Fundació CIM

Prioritàriament, persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), i també:

  • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).
  • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.
  • Persones amb baixa qualificació professional.
  • Joves menors de 30 anys.
  • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, “Activación para el Empleo”  i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.


Per a qualsevol aclariment, pots posar-te en contacte amb la Fundació CIM al 93.4017171, al correu de ocupacional@fundaciocim.org o a la pàgina web www.fundaciocim.org
 

Vanessa Martínez, Responsable de Formació Ocupacional i Especialitzada.