Propòsit

Aquest curs capacita a qualsevol persona a desenvolupar tot el disseny de l'automatització d'una instal•lació o màquina industrial, des de la programació dels PLC's implicats fins a l'elaboració de plànols elèctrics. També es treballa l'elaboració de la documentació elèctrica amb EPLAN v2.7, el software de disseny electrotècnic amb més demanda en l'àmbit industrial (es desenvoluparan tant els plànols de potència i maniobra com els de PLC’s i armaris) tan per l'elaboració de plànols elèctrics com per la programació de robots, PLC's i terminals d'operador que formin part de la instal•lació.

Objectius

L’objectiu principal és capacitar als alumnes a desenvolupar el disseny d’instal·lacions industrials automatitzades, des del disseny elèctric dels plànols de potència i maniobra fins a la programació dels elements de control. 

Amb l'elaboració de diferents casos pràctics garantim l'aprenentatge necessari per desenvolupar projectes d'automatització industrial, abordant àmpliament la programació de PLC's amb autòmats de la sèrie 300, 1200 i 1500 de Siemens fent servir Tia Portal v15.1 (es realitzen pràctiques sobre panells d'automatització amb aquests models).

A qui va adreçat?

Està orientat a perfils amb coneixements elèctrics bàsics interessats en desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’automatització industrial.

  Sol·licitud d'informació
  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

  Requisits d’accés

  El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en la matèria, ja sigui amb caràcter personal o professional.

  • Els treballadors ocupats que presten els seus serveis retribuïts en empreses o en entitats públiques no incloses en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació en les administracions públiques i cotitzen a la seguretat social en concepte de formació professional.

  • Els treballadors ocupats que es trobin en alguna de les següents situacions: fixos discontinus en els períodes de no ocupació, persones que accedeixin a situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones afectades per mesures temporals de suspensió de contracte per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, en els seus períodes de suspensió d'ocupació.

  • Els treballadors autònoms podran participar en els programes sectorials corresponents al seu àmbit d'activitat.

  • Les persones treballadores en situació de desocupació, inscrites com a demandants d'ocupació en els Serveis Públics d'Ocupació.

  Important: Els participants dels programes sectorials hauran de formar part de les empreses del sector als que es dirigeix el programa de formació, en aquest cas sols podran participar les persones treballadores que formin part del SECTOR DEL METALL.

  Col·lectius prioritaris

  Joves menors de 30 anys, Dones, Treballadors i treballadores amb discapacitat, Aturats de llarga durada, Treballadors i treballadores majors de 45 anys, Treballadors i treballadores amb discapacitat qualificació professional, Treballadors de Pimes, Treballadors amb contracte a temps parcial, Treballadors amb contracte temporal i Persones treballadores que hagin estat fixats com a col·lectiu prioritari per la Comissió Paritària Sectorial.

   

   

  Com formalitzar la inscripció

  Per realitzar la inscripció és imprescindible omplir el formulari que trobaràs al botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació:

  Omplir i adjuntar al formulari d'inscripció l’Annex 1.

  1. Si estàs en actiu:
   • Fotocòpia del DNI en vigor
   • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa
  2. Si ets autònom (freelance):
   • Fotocòpia del DNI en vigor
   • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms
  3. Si estàs a l’atur:
   • Fotocòpia del DNI en vigor
   • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
   • Document Fotocòpia d’algun on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social

  Complimentar i adjuntar al formulari d'inscripció l’Annex 1.