Formació Contínua

Aquests cursos 100% subvencionats permeten seguir millorant les teves competències professionals a través d’una formació de qualitat, pràctica i aplicable al teu lloc de treball. S’adrecen a treballadores en actiu, tant assalariats com autònoms, i a persones en situació d’atur.

AutoCAD Avançat 2D i 3D

AutoCAD és un software vectorial bàsic de disseny assistit per ordinador, molt estès a nivell mundial, que capacita a qualsevol tècnic per a crear i produir dibuixos de forma dinàmica i sense dificultats.

El seu avantatge competitiu és la creació de dibuixos en 2D, podent crear eficaçment plans tècnics en tots els àmbits: arquitectura, urbanisme, paisatgisme, construcció, restauració, decoració, topografia, cartografia, enginyeria civil, agrònoms, mecànica, electricitat...

 

X

Autòmats Programables (Sector Metall)

Les persones que es matriculin en aquest curs han de ser treballadores del Sector Metall.

El propòsit del curs és que l'alumne conegui el funcionament dels autòmats programables dins dels entorns industrials. Els autòmats programables o PLC són elements de control programables que, a causa de la seva robustesa i fiabilitat, són àmpliament utilitzats per a controlar tot tipus de processos industrials. L'alumne aprendrà les tècniques de programació emprades en aquests elements per a modificar o elaborar nous programes de control.
X

CAD aplicat a sistemes elèctrics amb EPLAN

El propòsit del curs és que l'alumne aprengui a desenvolupar els plànols elèctrics d’un sistema automatitzat fent servir Eplan, que és el software de disseny elèctric més demandat actualment al món industrial.

X

Disseny 3D paramètric per impressió 3D

El propòsit del curs és que l'alumne aprengui a dissenyar o replicar models 3D tenint en compte la seva impressió mitjançant tecnologies de fabricacció additiva. Tot plegat, des de la mesura del disseny fins a l'acabat final de la peça.

X

Disseny assistit per ordinador amb AutoCAD (Sector Metall)

Les persones que es matriculin en aquest curs han de ser treballadores del Sector Metall.

AutoCAD és un software vectorial bàsic de disseny assistit per ordinador, molt estès a nivell mundial, que capacita a qualsevol tècnic per a crear i produir dibuixos de forma dinàmica i sense dificultats.

El seu avantatge competitiu és la creació de dibuixos en 2D, podent crear eficaçment plans tècnics en tots els àmbits: arquitectura, urbanisme, paisatgisme, construcció, restauració, decoració, topografia, cartografia, enginyeria civil, agrònoms, mecànica, electricitat...

 

X

Disseny i Mecanització per ordinador: SolidWorks

El propòsit d’aquest curs és permetre a l'alumne realitzar un examen per a obtenir el certificat com a professional acreditat CSWA. A causa de l’alt grau de competitivitat al mercat laboral, aquest certificat ajudarà a demostrar el domini del software davant de les empreses.

X

Fabricació additiva per impressió 3D

El propòsit del curs és que l'alumne conegui el funcionament, les característiques, els beneficis, les limitacions i els àmbits d’aplicació de les tecnologies de fabricació digital, concentrant-se en la impressió 3D, tant per aplicacions en l’àmbit professional i empresarial com en el particular.

Tanmateix, es treballarà per entendre les diferents tecnologies i processos de fabricació additiva, i capacitar-se per prendre decisions d’implementació en el desenvolupament d'un producte en l’empresa. 

X

Fonaments de Robòtica

El propòsit del curs és que l'alumne conegui els principis de funcionament de la robòtica aplicada en l'àmbit industrial i concretament a l'entorn de la fabricació mecànica. L'ús de la robòtica en l'àmbit industrial està àmpliament estès i la seva quota d'ús va augmentant de forma contínua. L'alumne aprendrà a parametritzar i programar el funcionament del robot i readaptar el seu funcionament a l'entorn de producció existent. 

X

Illustrator: Disseny gràfic i il·lustració (Adobe Certified Associate)

El principal propòsit és que el participant obtingui coneixements tècnics i pràctics del funcionament de l'eina de creació i edició de gràfics vectorials més estesa del sector, Illustrator.

La demanda d'aquest programari per part de les empreses va en augment, ja que es tracta d'una eina intuïtiva i senzilla que permet el desenvolupament de treballs adaptats a les diverses àrees comunicatives, ja siguin treballs gràfics, impresos, multimèdia o en línia. També prepara al participant per a obtenir el certificat Adobe Certified Associate (ACA).

X

Introducció a Lean Manufacturing

La millora de la competitivitat de les empreses no és sols una qüestió imprescindible per augmentar els beneficis, sinó que és una qüestió de supervivència. L'empresa que no millora els seus processos contínuament, és eclipsada per la seva competència.

D'aquesta manera, el Lean Manufacturing, que va néixer per optimitzar el funcionament de les fàbriques, s'ha convertit en una metodologia de treball per millorar constantment el funcionament de totes les empreses. Es tracta d'una cultura empresarial que, mitjançant la introducció constant de millores en els seus processos, té l'objectiu d'aconseguir un aprofitament més eficient dels recursos disponibles -humans o materials- i del temps, així com de reduir les despeses i suprimir activitats que no aportin valor. Tot plegat, augmentant la qualitat i la productivitat.

X

Introducció al modelatge amb Rhinoceros i Grasshopper

El propòsit del curs és subministrar a l'alumne unes bases per l’aprenentatge de modelatge algorítmic i paramètric mitjançant l’editor visual Grasshopper en un ambient Rhinoceros.

X

Inventor 3D Bàsic

Autodesk Inventor proporciona un conjunt exhaustiu d’eines CAD de mecànica 3D per a produir, validar i documentar prototips digitals complets, essent el model d’Inventor un prototip digital 3D. El prototip ajuda a visualitzar, simular i analitzar el funcionament d’un producte o una peça en condicions reals abans de la seva fabricació. Això ajuda als fabricants a accelerar l’arribada al mercat utilitzant menys prototips físics i a crear productes més innovadors.

D’aquesta manera, Inventor proporciona un entorn de disseny 3D intuïtiu per a crear peces i assemblatges i així, els enginyers poden centrar-se en el funcionament d’un disseny per controlar la creació automàtica de components intel·ligents, com estructures d’acer, maquinària, mecanismes, corretges, engranatges o motlles.

 

X

Màquines Eina de Control Numèric - CNC (Sector Metall)

Les persones que es matriculin en aquest curs han de ser treballadores del Sector Metall.

El Control Numèric o CNC s'utilitza per exercir el control d'una màquina-eina a través d'un ordinador mitjançant un programa escrit prèviament introduït, el què implica el coneixement d'un determinat llenguatge de programació. Avui dia, resulta imprescindible per a les persones professionals de les empreses modernes de mecanitzat la formació en aquests conceptes, aportant la seva innegable eficàcia en aspectes com l'exactitud, la uniformitat i el mecanitzat de peces complexes. 

X

Revit: projectes i seguiment d'obres amb BIM

Aquest curs té el propòsit de que els seus alumnes aprenguin conceptes de modelatge, documentació i extracció d'informació d'un projecte complet d'edificació, així com conèixer la metodologia BIM i el seu significat de treballar en 3 dimensions, on tota la informació del projecte està permanentment actualitzada en una maqueta virtual completa.

X

Sistema SMED i metodologia 5S

La metodologia 5S agrupa una sèrie d'activitats que es desenvolupen amb l'objectiu de crear condicions de treball que permetin l'execució de tasques de forma organitzada i ordenada. Aquestes condicions es creen a través de reforçar els bons hàbits de comportament i interacció social, creant un entorn de treball eficient i productiu. El seu nom, d'origen japonès, fa referència a la primera lletra de cadascuna de les seves etapes: 

  • Organització: Seiri
  • Ordre: Seiton
  • Neteja: Seiso
  • Estandardització: Seiketsu
  • Disciplina: Shitsuke

1

X

Visual Design amb Photoshop (Adobe Certified Associate)

El propòsit d'aquest curs és dotar a l'alumne de tots els coneixements tècnics i pràctics necessaris per desenvolupar material gràfic de tota mena, mitjançant l'eina de referència en el sector d'edició i retoc d'imatges, Photoshop.

El que destaca d'aquesta eina és la seva polivalència, ja que permet treballar, de la mà de la IA (Intel·ligència artificial), en l'edició i composició de fotos, el desenvolupament de la pintura digital, animació, disseny gràfic, i molt més.

X