Propòsit

El propòsit del curs és que l'alumne aprengui a desenvolupar els plànols elèctrics d’un sistema automatitzat fent servir Eplan, que és el software de disseny elèctric més demandat actualment al món industrial.

Objectius

L'objectiu principal del curs és adquirir els coneixements necessaris per poder desenvolupar els plànols d’un projecte d’automatizació industrial fent servir Eplan.

A qui va adreçat?

Està orientat a professionals de l'entorn industrial i a enginyers elèctrics i/o mecànics que vulguin introduir-se en el funcionament d’aquest software de Disseny elèctric.

Sol·licitud d'informació
Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Requisits d'accés

El curs està dirigit a totes les persones interessades en la matèria, ja sigui amb caràcter personal o professional, que compleixin algun d'aquests requisits:

 • Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.
 • Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d'ocupació en els seus períodes de suspensió d'ocupació.
 • Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte aliè incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i a aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.
 • Les persones treballadores que es trobin en situació de suspensió de contracte o de reducció de jornada com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació basat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vinculades amb la COVID-19

 

Col·lectius prioritaris

 • Les persones treballadores ocupades pertanyents als col·lectius següents: persones treballadores de petites i mitjanes empreses, dones, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, majors de 45 anys, persones treballadores amb baixa qualificació i persones amb discapacitat.
 • Les persones aturades pertanyents als col·lectius següents: dones, joves, persones amb discapacitat, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, de llarga durada, majors de 45 anys i persones amb risc d'exclusió social, d'acord amb el previst en cada cas per les prioritats establertes en la política nacional d'ocupació i en l'Estratègia Europea d'Ocupació.
 • Les persones cuidadores no professionals que atenen a les persones en situació de dependència.

Com formalitzar la inscripció

Per realitzar la inscripció és imprescindible omplir el formulari que trobaràs al botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació:
Complimentar i adjuntar al formulari d'inscripció l’Annex 1 
1. Si estàs en actiu:

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa

2. Si ets autònom (freelance):

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms

3. Si estàs a l’atur:

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
 • Document Fotocòpia d’algun on es pugui apreciar el Núm. d’afiliació a la Seguretat Social