Laboratori d'assajos geològics

La UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) compta amb un centre d'investigació anomenat Geomodels on investiguen diferents processos geològics.

L'equip de laboratori desenvolupat aconsegueix simular, mitjançant el moviment controlat de diferents actuadors, moviments de terra a escala reduïda per tal d'extrapolar els resultats a escala real.