Borsa de Treball

El Servei de Borsa de Treball de la Fundació CIM...

...té com a missió afavorir que els professionals i les empreses puguin aprofitar al màxim la inversió en formació, esdevenint un punt de trobada estratègic entre el món professional i el món acadèmic. A més, ofereix a les empreses i institucions de l'entorn industrial perfils d'enginyeria per cobrir les seves necessitats mitjançant:

 • Estudiants de qualsevol dels cursos dels Programes Formatius de la Fundació CIM
 • Titulats amb experiència per contractació laboral
 • El servei està obert a qualsevol proposta de les empreses que afavoreixi la inserció dels nostres alumnes i titulats i fomenti les relacions universitat-empresa: presentacions d'empresa, col·loquis i seminaris, fira d'empreses, jornades d'orientació...

Àrea de candidats

Borsa treball

Requeriments

Per inscriure's a la Borsa de Treball s'ha de ser estudiant o ex-estudiant de qualsevol dels cursos del Programa Formatiu de la Fundació CIM.


Procediment d'inscripció

 • Emplenar el següent formulari d'alta i adjuntar el CV actualitzat al final del mateix: Formulari d'Inscripció a la Borsa de Treball
 • Un cop arriba el formulari emplenat a la Borsa de Treball s'enviarà un correu per a concertar una entrevista personalitzada, la qual tindrà lloc a les instal·lacions de la Fundació amb una durada aproximada de 30 minuts.

Les empreses adrecen les seves ofertes al nostre servei. A partir d'aquí, es pot procedir de diferents maneres segons ho sol·liciti l'empresa:

 1. Publicació de la oferta a la pàgina web de la Fundació CIM, a la secció de Borsa de Treball. Els interessats s'hauran d'inscriure a la oferta, enviant el seu CV amb una breu presentació al correu electrònic indicat al final de cada oferta.
 2. Cerca de perfils candidats òptims que s'ajustin a la oferta per part dels tècnics de la Borsa. Des de la Borsa de Treball s'enviaran a l'empresa els CV's que més s'ajustin als requisits.
 3. Per últim, es poden gestionar les ofertes mitjançant els dos procediments anteriors simultàniament.

Finalment, serà l'empresa o entitat l'encarregada de posar-se en contacte amb els candidats que considerin adients.


NOTIFICACIÓ: En cas de que un candidat trobi pels seus propis mitjans una oferta per establir un conveni de cooperació educativa (pràctiques en empresa) que no estigui publicada a la pàgina web de la Fundació CIM, pot recórrer al servei de la Borsa de Treball per a establir-lo. La persona interessada es pot posar en contacte amb la nostra àrea a través del correu electrònic: borsatreball@fundaciocim.org

Es poden trobar diferents tipus d'ofertes en el taulell de la Borsa de Treball:


Programa de Pràctiques en Empresa
Objectius:
• Ajudar a empreses i a professionals a augmentar el seu nivell de coneixements tecnològics.
• Complementar la formació dels estudiants dels programes formatius de la Fundació CIM.
• Facilitar i millorar l'aprenentatge específic als estudiants, així com el coneixement real del món de l'empresa.
• Facilitar a les empreses l'accés a professionals amb òptimes aptituds.
Funcionament:
• L'empresa determina les activitats a realitzar pels participants.
• El personal de Borsa de Treball realitza un seguiment per assegurar l'aprofitament de les pràctiques.
Durada: Màxim: 2500 hores.
A qui va adreçat: Estudiants de qualsevol dels cursos del programa formatiu de la Fundació CIM.
Remuneració: A determinar per l'empresa, encara que el mínim recomanat és 6€/h.


Programa d'Acompanyament Professional (PAPCIM)
Objectius:
• Facilitar l'entrada al mercat laboral als estudiants.
• Complementar la formació dels estudiants d'últims anys de carrera o de màster i postgrau.
• Facilitar i millorar l'aprenentatge específic als estudiants.
Funcionament segons seguiment individualitzat i itinerari formatiu:
• Participació en projectes reals per a empreses.
• Participació en projectes de recerca i desenvolupament tecnològic i de la qualitat de la Fundació CIM.
• Participació en activitats de formació en l'àmbit de les Tecnologies de la Producció.
Durada: Màxim: 2500 hores.
A qui va adreçat: Estudiants de qualsevol dels cursos del programa formatiu de la Fundació CIM.
Remuneració: Becari Júnior: 700€ per a 8h diàries / Becari Sènior: 1000€ per a 8h diàries


Ofertes laborals
Objectius: Incorporació al món laboral.
Funcionament: Cobrir una necessitat formal d'un perfil molt específic per part de l'empresa.
Durada: A convenir amb l'empresa.
A qui va adreçat: Alumnes i ex-alumnes de la Fundació CIM i Ex-alumnes de la UPC.
Remuneració: A convenir amb l'empresa.

Faci clic aquí per accedir al fòrum on es publiquen totes les ofertes laborals, de pràctiques, PAPCIM i de projectes finals de carrera.

Àrea d'empreses

Borsa treball

Totes les empreses que ho desitgin poden beneficiar-se del Servei de Borsa de Treball que ofereix la Fundació CIM gratuïtament sol·licitant perfils d'estudiants o titulats mitjançant el correu electrònic borsatreball@fundaciocim.org.

En un termini màxim de 24 hores els membres de l'equip de Borsa de Treball respondran a la sol·licitud, donant la possibilitat de publicar la oferta a tots els nostres mitjans de difusió o, si s'escau, enviant una relació de CV's que s'ajustin als requeriments imposats per la empresa gràcies a la base de dades d'estudiants i titulats que realitzen o han realitzat estudis en els diversos camps de les Tecnologies Avançades de la Producció de la que disposem.

No hi ha cap limitació als antics alumnes a l'hora d'inscriure's al servei de la Borsa de Treball, donat que la missió de la Fundació CIM és la de facilitar la inserció laboral.

Un cop enviades totes les dades i detalls de la oferta, existeixen diferents vies de gestió:

 1. Publicació de la oferta a la pàgina web de la Borsa de Treball. Es recomana indicar el correu electrònic de la persona de contacte a la empresa per tal de rebre directament els CV's dels interessats.
 2. Selecció de perfils més adients i òptims als requisits sol·licitats per l'empresa. Enviament d'aquests perfils a partir del CV dels candidats.
 3. Les dues vies anteriors, simultàniament.

El procediment de la gestió d'ofertes és el mateix tant si es tracta d'un Programa de Pràctiques en Empresa com si es tracta d'una Oferta de Treball.


Aspectes importants:

 • La identitat de l'empresa sol·licitant es pot mantenir en l'anonimat en cas de sol·licitar-ho.
 • L'empresa és qui realitza la selecció dels candidats enviats.
 • Un cop publicada la oferta, es duu a terme un seguiment del procés de selecció.
 • En el moment en que l'empresa ja ha cobert la plaça, ha de comunicar-ho a l'àrea de la Borsa de Treball. Aquesta informació ajudarà en la confecció d'estudis estadístics i en l'actualització de la base de dades, permetent donar així el millor servei possible.
 • Les ofertes romandran publicades durant 3 mesos. Passat aquest període, es contractarà amb l'empresa per consultar la continuïtat o no de la publicació de la oferta.

Dins la formació universitària, cada cop es valora més la possibilitat que l'estudiant apliqui tot allò aprés a la carrera en un entorn laboral real. Les pràctiques en empreses i institucions suposen un complement formatiu imprescindible per poder enfrontar-se amb el món laboral un cop finalitzats els seus estudis.

Per a l'empresa, suposa l'oportunitat de formar a un professional que, en un futur, pot passar a formar part de la seva plantilla. Per a l'estudiant, és la millor manera d'adquirir una primera experiència laboral i, així, començar el camí al món professional.


Amb la finalitat de garantir que la realització de les pràctiques sigui de profit per a ambdues parts (participant dels cursos-empresa), és necessari tenir en compte les següents consideracions:

 1. L'empresa té dret a seleccionar als candidats.
 2. La pràctica s'ha de realitzar en l'àmbit formatiu propi i específic de cada participant.
 3. El Conveni de Pràctiques en Empresa es podrà signar en el període en el qual el participant es trobi vinculat als programes de formació, és a dir, des de la formalització en Secretaria de la seva matrícula, fins a la finalització de l'any acadèmic corresponent a l'acció formativa realitzada
 4. L'horari de pràctiques ha de ser compatible amb el del curs.
 5. Les pràctiques ofertes per l'empresa han de ser remunerades.
 6. L'empresa serà l'encarregada de pagar mensualment al becari.
 7. L'empresa haurà d' abonar a la Fundació CIM un pagament únic a l'inici de la beca, en concepte de gestió del conveni i assegurança de l'alumne.
 8. 8. Aquestes pràctiques, malgrat no tenir cap vincle laboral, estan regulades pel RD 1493/2011 del 24 d'octubre. La tramitació es du a terme sol·licitant a la Tresoreria de la Seguretat Social un número de cotització específic, i comunicant l'alta com si d'un treballador més es tractés. La quota a abonar per aquest concepte és d'un total de 40'81 € mensuals, dels quals 34'72 € són a carrec de la empresa i 6'09 € a càrrec de l'estudiant.
 9. El règim jurídic d'aquesta relació està previst a la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. (BOE 24/12/2002), modificada per la llei 62/2003, de 30 de desembre (BOE 31/12/2003).

En cas que un candidat contacti directament amb una empresa i aquesta estigui interessada en la formalització d'un conveni de Pràctiques en Empresa, es pot posar en contacte amb borsatreball@fundaciocim.org i es procedirà a la tramitació del conveni.

Els avantatges més destacats de formalitzar un conveni de Pràctiques en Empresa amb la Fundació CIM són:

 • Gran varietat de perfils dels candidats: estudiants dels diferents programes formatius que ofereix la Fundació CIM.
 • Flexibilitat en horaris (possibilitat de subscriure convenis de 4, 6 o 8h diàries)
 • El màxim d'hores per conveni i estudiant està establert en 2.500 hores.
 • Ràpida disponibilitat de perfils davant una sol·licitud. Actualment es disposa de més de 300 perfils actius.
 • Publicació ràpida de les ofertes a la web de la Fundació.
 • Gestió en un termini de 12 hores laborables de la documentació necessària per tramitar els convenis.
 • Possibilitat de gestionar el pagament de la beca de l'alumne, així com la tramitació del IRPF des de la Fundació CIM, facilitant les tasques administratives a l'empresa.
 • La dotació de la beca no té establerta una quantitat mínima.
 • Doble funció de tutor per a l'alumne, per part de l'empresa i per part del personal de la Fundació CIM.
 • En tractar-se la Fundació CIM d'una entitat sense ànim de lucre, l'empresa té la possibilitat d'obtenir beneficis fiscals.
 • • Programa de formació continuada gratuïta per als participants en convenis de la Fundació CIM.
 • Descompte del 10% en els programes de formació de la Fundació CIM a personal de les empreses que tinguin subscrit un conveni amb la Fundació CIM.
 • Capacitació de l'alumne en les competències exigides per l'empresa.
 • Operativitat futura en un menor termini de temps.

 

Programes Específics de la Borsa de Treball

Programa d'Acompanyament Professional (PAPCIM)

Borsa treball

Aquest és un programa de pràctiques que té com a objectiu disminuir les barreres d'entrada al mercat laboral dels estudiants, mitjançant la realització d'un itinerari formatiu on l'estudiant participa en les següents activitats:

 • Formació en l'àmbit de les tecnologies de la producció.
 • Projectes reals per a empreses.
 • Projectes de recerca i desenvolupament tecnològic.

 

El PAPCIM va adreçat a estudiants de carreres científic-tècniques que hagin superat el 50% dels crèdits, i/o estudiants de Màster i Postgrau que estiguin cursant els estudis en el moment d'incorporar-se en el Programa. Aquest és un requisit imprescindible.

Des de juliol de 1990, han participat en aquest programa més de 820 estudiants en pràctiques.

La sol·licitud d'accés al PAPCIM està oberta de manera permanent, tot i que les vacants oscil·len en funció de les necessitats de cada Àrea de la Fundació CIM.

Les places obertes són publicades al taulell d'ofertes de la Borsa de Treball, tenint prioritat aquells estudiants que hagin mostrat interès per participar en el Programa.

La persona interessada es pot posar en contacte a través del correu electrònic: borsatreball@fundaciocim.org

El Programa compta amb un procés de seguiment individualitzat, mitjançant l'assignació d'un tutor a cada participant, que realitzarà un seguiment de l'itinerari formatiu i vetllarà per l'obtenció dels resultats esperats, acompanyant-los al llarg de la seva estada a la Fundació CIM.

La durada màxima del Programa d'Acompanyament Professional CIM és de 2500h, podent realitzar pràctiques de 4, 6 o 8 hores diàries.

Els participants en el PAPCIM poden optar a una beca retribuïda que concedeix la Fundació CIM. S'estableix dues categories de beca: Beca júnior i Beca sènior. El becari júnior correspon al nivell elemental en què entra un estudiant en el programa. El becari sènior correspon a un estudiant que pels seus coneixements, habilitats i actituds, a consideració del seu tutor mereix un reconeixement més gran en la quantia de la beca.

Cada mes es farà una avaluació de diferents paràmetres, per part dels tutors en funció de la formació rebuda, dels resultats de la feina, l'actitud en el treball, etc. Aquests valors acumulats seran fonamentals a l'hora de seguir l'avaluació dels participants del PAPCIM i en el cas de ser un becari júnior, proposar la seva candidatura a becari sènior.

Els imports de les beques, proporcionals sempre a les hores diàries que es realitzen, són:

 • Beca júnior: 700 euros/mes per 8 hores diàries
 • Beca sènior: 1.000 euros/mes per 8 hores diàries
Faci clic aquí per accedir al fòrum on es publiquen totes les ofertes laborals, de pràctiques, PAPCIM i de projectes finals de carrera.

Programa Industrial Skills Development (ISD)

Borsa treball

Aquest programa combina la formació a nivell de màster professional tecnològic amb una estada en pràctiques en empreses de primer nivell, i té com a principal objectiu incorporar talent a les empreses catalanes.

S'inspira en la clara connexió que existeix entre la necessitat, per part de les empreses, de disposar de perfils adequats que responguin a les seves alts requeriments tècnics i personals, i la falta d'experiència pràctica dels acabats de titular.

El Programa ISD es dirigeix a estudiants amb només el PFC pendent i ja titulats en carreres tècniques, amb menys de dos anys des de l'obtenció del títol, que tinguin menys de 30 anys i que desitgin cursar un dels màsters de la Fundació CIM.

Període per presentar sol·licituds: del 12 de juny al 17 de juliol de 2017
Descarrega les bases del programa aquí.

No existeix un nombre de places limitat, tothom que ho desitgi i que compleixi els requisits es pot inscriure. Els sol·licitants poden enviar per correu electrònic la documentació especificada a continuació, en format pdf, al correu electrònic isd@fundaciocim.org, indicant com assumpte de l'e-mail "Inscripció Programa ISD_Nom i cognom".

La durada de la beca serà de 10 mesos (d'octubre a juliol, ambdós inclosos) i la beca cobrirà els següents conceptes:

 • Cost total de la matrícula del màster en 9 mensualitats (de novembre a juliol).
 • Dotació econòmica mensual per a l'alumne en funció del Màster, l'empresa i la dedicació diària.

Documentació requerida:

 1. Formulari d'inscripció ISD
 2. Fotocòpia del document nacional d'identitat o del passaport.
 3. Currículum vitae, amb fotografia recent, del sol·licitant.
 4. En cas que hagi finalitzat els estudis superiors, fotocòpia del títol o del resguard de petició d'aquest.
 5. Fotocòpia de l'expedient acadèmic (notes dels estudis cursats)
 6. Carta de motivació que justifiqui l'interès del candidat per la seva participació en el Programa ISD, amb una extensió màxima d'1 pàgina.
 7. Cartes de recomanació de persones de referència (professors, companys d'universitat, familiars, amics)
 8. Qualsevol altre document que el candidat consideri que pugui ser d'interès per avaluar els seus mèrits.

El procés de selecció és eliminatori, havent de superar les successives etapes per ser considerat apte. La temporització del procés de selecció és la següent:

A) Proves d'avaluació

1. Test Psicotècnic: De 40 minuts de durada, es valoraran aspectes com la capacitat de raonament, habilitats numèriques, creativitat, capacitat de percepció i capacitat d'atenció.

2. Test de Nivell d'anglès: De 40 minuts de durada, es verifica que el nivell d'anglès del candidat es correspon amb el que declara tenir. Es determinarà una nota de tall per a cada test, en funció dels resultats globals. Així mateix, els resultats obtinguts, juntament amb observacions, seran inclosos en un informe del candidat que es remetrà a les empreses col·laboradores. 

3. Entrevista personal amb el comitè de selecció: el sol·licitant haurà de fer una entrevista personal amb el comitè de selecció. Dintre de l'entrevista s'inclou una presentació oral de 10 minuts, on es valorarà la capacitat de comunicació, la forma d'expressió, nivell tècnic i complexitat del tema, la planificació i estructuració i els suports utilitzats.

Les proves seran presencials i es portaran a terme a les instal·lacions de la Fundació CIM, Universitat Politècnica de Catalunya del 10 al 20 de juliol de 2017. (Els participants de fora de la província de Barcelona, realitzaran totes les proves en el mateix dia)

IMPORTANT: Els resultats dels tests són eliminatoris. 

Entre el 24 i el 28 de juliol de 2017 es comunicarà als candidats el primer resultat d'aquestes proves que determinarà la seva continuïtat al procés de selecció.

B) Revisió de la carta de motivació, expedient acadèmic i cartes de recomanació.

C) Preselecció mitjançant entrevista amb el director del màster escollit pel candidat

És condició indispensable que el candidat estigui acceptat al màster que vol cursar per poder accedir al Programa ISD. És condició indispensable haver realitzat l'entrevista abans del 31 de juliol de 2017.

El director del màster valora si el candidat té els coneixements necessaris per a un correcte seguiment del màster, així com altres aspectes com l'experiència laboral prèvia (si n'hi ha) o les expectatives del candidat respecte al màster. En cas de ser considerat no apte, serà automàticament eliminat del procés de selecció.

Es comunicarà via e-mail si el candidat ha estat pre-seleccionat i se li convocarà per a la continuació del procés.

D) Redacció de l'informe i enviament

E) Entrevista amb les empreses, formalització, matricula i conveni ISD (setembre de 2017)

En aquest programa es requereix la col·laboració d'empreses, que apostin i confiïn en el potencial de les persones, la formació i el desenvolupament, així com en la captació del talent. Tenint la certesa i confiança, en la qualitat de la formació rebuda pels candidats, així com en la possibilitat de realitzar el seguiment formatiu dels mateixos.

L'empresa podrà seleccionar un candidat, amb qui formalitzarà un conveni de pràctiques retribuïdes, d'una banda, amb el finançament de la totalitat del màster, així com amb una ajuda mensual a l'estudiant a determinar per l'empresa.

 

Procés de selecció

La Fundació CIM duu a terme un procés de selecció per tal d'assegurar la qualitat dels perfils que s'inclouen al Programa.

Es confeccionarà un informe dels candidats admesos al Programa, on s'inclourà tota la informació recopilada en el procés de selecció. Aquest informe es fa arribar a les empreses i aquestes, en funció de les seves necessitats, valoren si els interessa subscriure una beca ISD amb algun dels perfils oferts.

L'acceptació per part de l'empresa de rebre els informes dels candidats del Programa ISD no implica cap mena de vinculació. L'empresa és lliure de no seleccionar cap perfil.

 

Dotació de la beca

La durada de la beca serà de 10 mesos (d'octubre a juliol, ambdós inclosos, coincidint amb la durada del màster) i jornada completa, amb horaris a convenir per l'empresa. La beca cobrirà els següents conceptes:

 • Cost total de la matrícula del màster en 9 mensualitats (de novembre a juliol).
 • Dotació econòmica mensual per a l'alumne, més 15% sobre el total de la beca per la Fundació CIM en concepte de despeses de gestió i assegurança obligatòria de l'alumne.

El cost total orientatiu del Programa ISD oscil·la entre 15.000 i 18.000€. La dotació econòmica de la beca es satisfà de manera mensual i és la empresa qui realitza el pagament a l'estudiant. A l'inici de la beca la Fundació CIM passarà una nota de càrrec a l'empresa en concepte de les despeses de gestió i l'assegurança obligatòria de l'alumne. L'empresa pot ampliar la quantia de la beca si així ho considera.

 

Assegurança

Els becaris tenen una pòlissa combinada d'accidents, responsabilitat civil, malaltia i assistència en viatge, de manera que la beca no implica costos socials per a l'empresa. Per a més informació pot contactar amb isd@fundaciocim.org.

 

Beneficis per a l'empresa

Les empreses participants en el Programa ISD es beneficiaran en els següents aspectes:

 • Absència de relació laboral entre l'empresa i l'alumne.
 • Possibilitat de realitzar una prova prolongada i en context real de l'alumne.
 • Major adaptació de l'alumne a les necessitats de l'empresa.
 • Coneixement de la cultura de l'empresa per part de l'alumne.
 • Operativitat futura en un termini menor de temps.
 • Capacitació de l'alumne en les competències exigides per l'empresa.

Beneficis fiscals: Les empreses i entitats col·laboradores del Programa ISD hauran de considerar l'import total de la beca de formació com una donació a la Fundació amb destinació a la realització de les activitats que l'entitat faci en compliment dels seus fins d'interès general, entre els quals hi ha el programa de beques de formació, d'acord amb el que disposa la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, i la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. El tractament fiscal que reben les donacions segons s'efectuen per una persona física o jurídica.

 

Obligacions per a l'empresa

 • Designar un tutor per als alumnes del programa, que podrà ser el seu responsable directe o la persona que es consideri oportuna, i que orientarà a l'alumne en els seus dubtes i dificultats.
 • Permetre a l'alumne compatibilitzar les seves pràctiques amb els seus estudis de màster.
 • Realitzar els pagaments corresponents en els terminis establerts en el conveni.

 

 

Empreses col·laboradores de la Borsa de Treball


fundacio cim     fundacio cim         fundacio cim         fundacio cim         fundacio cim         fundacio cim

fundacio cim          fundacio cim      fundacio cim      fundacio cim        fundacio cim            fundacio cim

 

 

Taulell d'ofertes - Forum

Fòrum Temes Articles Darrer article
No hi ha articles nous
No hi ha articles nous
103 103
19 19
No hi ha articles nous
40 40
No hi ha articles nous
0 0 n/d